לחץ ליצירת קשר 03-7110400
קבל הצעה

תקנון SkiDeal Guarantee אוגוסט

תקנון - משריינים חופשה ללא התחייבות - (להלן: "התקנון")

תקנון -  משריינים חופשה ללא התחייבות - (להלן: "התקנון")

חברת סקידיל בע"מ ("החברה") מכריזה בזה על הטבת הזמנת חופשה, תשלום מקדמה והשלמת התשלום בהמשך ("ההטבה").

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההטבה:

1. פרשנות התקנון

1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

2. הגדרות

2.1. "ההטבה"- לקוח חדש ו/או לקוח החברה אשר יצטרף למסלול "סקידיל גרנטי" בהתאם להוראות תקנון זה, יכול להזמין חופשה בחודשים מרץ ואפריל בשנת 2022, לכל יעד מהיעדים שיוצעו על ידי החברה מעת לעת  (להלן: "היעדים") ולבטל את ההזמנה בתנאים המפורטים בתקנון זה עד למועד החיוב (כהגדרתו להלן), ובמידה ולא ביטל את החופשה כאמור, לשלם את יתרת התשלום במועד החיוב.
2.2. "לקוח החברה"- לקוח שהזמין ו/או היה בעבר בחופשה אחת לפחות בעבר דרך החברה.
2.3. "לקוח חדש"- לקוח אשר טרם הזמין בעבר חופשה דרך החברה, בין אם כנוסע או כראש קבוצה.
2.4. "דמי מקדמה"- לקוח החברה שאינו מחזיק בהנחה קיימת ו/או לקוח חדש כהגדרתו בתקנון זה ישלם במועד ביצוע ההזמנה דמי מקדמה בסך 300 יורו, על חשבון חופשתו.
2.5. "חופשה"- לעניין הטבה זו, חופשה אחת, לכמות של עד 10 אנשים בקבוצה, באחד מהיעדים אליהם תציע החברה חופשות בחודשים מרץ ואפריל בשנת 2022. ללקוח עומדת הזכות לביצוע הזמנה במסגרת ההטבה פעם אחת בלבד במסגרת תקופת ההטבה.
2.6. "מועד החיוב"- ה- 1/12/2021 שהוא המועד בו תבוצע השלמת החיוב בפועל של ההזמנה.
2.7. "תקופת ההטבה"- החל מיום  11/8/2021 עד ליום 14/9/2021.
2.8. "אישורי נסיעה"- כל אישור נדרש מטעם רשויות המדינה לשם יציאה מהארץ ו/או רשויות מדינות היעד וביניהם תו ירוק/אישור מחלים/אישור מתחסן/בדיקת קורונה תקפה ב-48 שעות לפני הטיסה ו/או כל אישור דומה אחר.
2.9. "הנחה קיימת"- הנחה למימוש בהזמנת חופשה שקיבל לקוח החברה, לרבות אך לא רק, בעקבות דחיית מועד חופשה שתוכננה לעונת הגלישה 2020-21.

3. תוקף ומועד ההטבה

3.1. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר או להאריך את התקופה בה ניתן יהיה להזמין חופשה מראש; ו/או לשנות את תנאי ההטבה; ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או לשנות את היעדים המוצעים בהטבה; ו/או לבטל את ההטבה בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההטבה ותחייב כל לקוח, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.
3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק את ההטבה לחלוטין לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.
3.3. ניתנה הודעת החברה כאמור בסעיף 3.2, הזמנתם של לקוחות שהזמינו ושילמו מקדמה וקיבלו אישור בגין ההזמנה במסגרת ההטבה קודם למועד מסירת הודעת החברה, תישאר כפי שהיא בהתאם לתנאי ההטבה, גם אם הופסקה ההטבה טרם מועד החיוב.

4. ההטבה

4.1. באפשרותו של לקוח חדש ו/או לקוח החברה להזמין חופשה מהחברה בכל אחד מהיעדים שיוצעו על ידי החברה, בתאריכים נבחרים, בחודשים מרץ ואפריל בשנת 2022 כאשר מועד התשלום הראשון בו יחויב הלקוח הינו מועד החיוב (כהגדרתו), וזאת למעט תשלום דמי המקדמה, אשר יבוצע במועד ביצוע ההזמנה. עד למועד החיוב, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה באמצעות הודעה בכתב לחברה וחתימה על טופס, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4.2. ללקוח החברה אשר לא יעשה שימוש בהנחה קיימת לצורך ביצוע הזמנה ולקוח חדש תעמוד האפשרות לבטל את הזמנתו עד למועד החיוב ללא דמי ביטול, ובמקרה של ביטול, יעמדו ללקוח שתי האפשרויות להלן:

4.2.1.  דמי המקדמה יעמדו למימוש עתידי כ"קרדיט" להזמנת חופשה דרך החברה, אשר תוקפם יעמוד על שלוש שנים מיום ביטול ההזמנה ולאחריהן יפקע. יודגש כי לא ניתן יהיה לקבל זיכוי ו/או החזר כספי ו/או לפדות את הקרדיט;
4.2.2. החזר כספי בסך 200 יורו מסך דמי המקדמה, כאשר 100 יורו יוותרו בידי החברה כדמי טיפול.

4.3. התשלום בפועל בעבור ההזמנה שנעשתה טרם מועד החיוב, יתבצע במועד החיוב, כאשר החיוב יבוצע בשישה תשלומים שווים ללא ריבית, והראשון ביניהם יתבצע במועד החיוב. ככל ולקוח מעוניין בחלוקה למס' תשלומים נמוך יותר מהאמור, או בצורת תשלום שונה לרבות העברה בנקאית, באחריותו לפנות לחברה עד ליום 12/9/2021 לקביעת אופן התשלום, שיהיה כפוף לאישור החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.4. במועד ביצוע הזמנת החופשה וכתנאי לה, ימסר על ידי הלקוח מספר כרטיס אשראי אשר באמצעותו יתבצע החיוב במועד החיוב. בהתקרב מועד החיוב, החברה תוכל לפי שיקול דעתה לעדכן את הלקוח אודותיו באמצעות מסרון ו/או הודעת דואר אלקטרוני ו/או שיחה טלפונית, טרם ביצוע החיוב.
4.5. באחריות הלקוח למסור לחברה פרטי אשראי תקינים ותקפים. ככל וישתנו פרטי האשראי בתקופת הזמן שחלפה בין מועד ההזמנה למועד החיוב ו/או פג תוקף האשראי ו/או התבצע שינוי במסגרת החיוב, הלקוח מחויב לעדכן את החברה בדבר השינוי באופן מיידי, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כלפי החברה.
4.6. החברה תוכל לפנות אל הלקוח באמצעות הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או שיחת טלפון ו/או הודעות WHATSAPP לפי שיקול דעתה הבלעדי בכדי לתזכר את הלקוח בדבר אפשרותו לבטל את הזמנתו לקראת מועד החיוב. ככל ולקוח לא ייענה לפניות החברה ולא  ימסור הודעת ביטול תוך חתימה על טופס ביטול, טרם מועד החיוב, יחוייב כרטיס האשראי של הלקוח במועד החיוב ויחולו עליו תנאי הביטול הקבועים באתר החברה.
4.7. ככל ולקוח יהיה מעוניין לשלם עבור החופשה במועד מוקדם ממועד החיוב, יוכל לעשות כן ובתקופת הזמן שעד מועד החיוב כהגדרתו בתקנון זה, יוכל לבטל הזמנתו בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת באתר החברה. כמו כן, לא ניתן יהיה להשלים חיוב לאחר מועד החיוב הקבוע בהטבה.

5. תנאים למימוש ההטבה

5.1. האפשרות לממש את ההטבה עומדת לכל נוסע בפני עצמו ללא תלות בנוסעים האחרים באותה קבוצה. קבוצה הכוללת לקוחות שלא נסעו בעבר עם החברה, תחויב לפי כל לקוח באופן פרטני בהתאם להסדר המגיע לו לפי הוראות הטבה זו, אלא אם יקבע אחרת על ידי החברה, בכל מקרה לגופו.

6. שימוש בהנחה קיימת

6.1. לקוח החברה אשר מחזיק בהנחה קיימת הגבוהה מדמי המקדמה למימוש להזמנת חופשה לעונת 2021/22, פטור מתשלום דמי המקדמה כהגדרתם בתקנון זה. למען הסדר הטוב, יובהר כי הוראות סעיף 4.2 לתקנון זה לא יחולו על לקוח אשר עשה שימוש בהנחה קיימת לצורך ביצוע הזמנה.
6.2. לקוחות החברה אשר מחזיקים בידיהם הנחה קיימת, יוכלו לעשות שימוש בהנחה הקיימת במסגרת ההטבה (כהגדרתה לעיל), בכפוף לקיום התנאים הבאים:
6.2.1. קיימת זכאות הלקוח למימוש ההנחה הקיימת שבידו וההנחה הקיימת הינה בתוקף;
6.2.2. מימוש ההנחה הקיימת נעשה בכפוף לתנאיה  המקוריים;
6.2.3. בעת ביצוע ההזמנה, ימסור הלקוח פרטים לחברה על כוונתו לממש את ההנחה הקיימת. לא ניתן יהיה לממש הנחה קיימת ללא מסירת הפרטים כאמור בעת ביצוע ההזמנה.
6.3. הנחה קיימת תמומש עם ביצוע ההזמנה, כאשר באפשרות הלקוח לבטל את הזמנתו בהתאם לתנאי התקנון עד מועד החיוב. ככל ולקוח ביטל הזמנתו שבוצעה עם מימוש הנחה קיימת, ללא מתן אשראי ביטחון ו/או מתן אשראי ביטחון רק על חלק מסכום ההזמנה, יהיה זכאי לבטל את ההזמנה עד מועד החיוב, אולם זכאותו להנחה הקיימת תיוותר להזמנת חופשות שייערכו עד למועד 30/4/2022 בלבד.
6.4. למען הסר ספק, מובהר כי לקוח החברה המחזיק בהנחה קיימת וביטל את הזמנתו באיזה מהאופנים האמורים בסעיף 6.3 לעיל, לא יהיה זכאי לקבלת כל החזר כספי בגין ההנחה הקיימת.
6.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד החיוב כהגדרתו, ללקוחות שיבצעו הזמנתם תוך מימוש הנחה קיימת.
6.6. כמו כן במצב של ביטול חופשה לאחר מועד החיוב ביוזמת הלקוח, ייגבו דמי ביטול בפועל מתוך סך ההנחה קיימת שמומשה, בהתאם למדיניות הביטולים באתר החברה. סך ההנחה שנותרה לאחר ניכוי דמי ביטול תיוותר בידי הלקוח למימוש בעונת הסקי 2021-22 בלבד, בהתאם לתנאי ההנחה הקיימת ותנאי החברה, ללא החזר כספי בפועל. לא יינתן החזר כספי בפועל על הזמנה שבוצעה באמצעות מימוש הנחה קיימת. ככל והתבטלה חופשתו של לקוח שהזמין באמצעות מימוש הנחה קיימת שלא ביוזמתו בהתאם לתנאים המפורטים בס' 8 להלן, תיוותר ההנחה למימוש עתידי חלקי או מלא לפי שיקול דעתה של החברה בלבד, בעונת הסקי הבאה.
6.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, את מועד מימוש ההנחה הקיימת.

7. ביטול הזמנה בידי הנוסע

7.1. ביטול הזמנה בידי הנוסע אפשר שיתבצע עד למועד החיוב (כהגדרתו) בהתאם לתנאי ההטבה המפורטים בתקנון זה.
7.2. על הלקוח להודיע באמצעות דוא"ל וחתימה על טופס ביטול לנציג החברה על רצונו בביטול ההזמנה, עד למועד החיוב.
7.3. כל שינוי ו/או ביטול אחר שאינו מוזכר לעיל, ייעשה בהתאם למדיניות הביטולים ו/או השינויים של החברה, כמפורט באתר החברה.

8. שינויים וביטולים כתוצאה משינוי נסיבות

8.1. בכל מצב של שינוי בזמינות החדרים במלונות ו/או מכסת הנוסעים בטיסות ו/או מכסת המבקרים באתר ו/או שינוי במדיניות המלונות באתרים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציג בפני הלקוח אפשרות לחלופה מקבילה לשינוי הנדרש לרבות שינוי יעד ו/או מלונות ו/או טיסות ו/או אופן הסעדה ו/או הסעות ו/או כל שירות אחר שניתן במסגרת החבילה ונתון לשינוי נסיבות. כמו כן, בכל מצב של שינוי נסיבות, בין היתר בשל התפשטות נגיף הקורונה, שלא היה ידוע לחברה בעת הזמנת החופשה, עומדת לחברה הזכות להציג בפני הלקוח חלופה מקבילה כאמור.
8.2. ככל שהחברה לא תעמיד חלופה בפני הלקוח, זאת בשל אזהרת מסע ו/או חיוב בבדיקות נוספות ו/או חיוב בהצגת אישורים נוספים ו/או כל שינוי אחר שיש בו כדי להוות שינוי נסיבות במדינת היעד ו/או בישראל, עומדת לחברה הזכות לבטל באופן חד צדדי את החופשה.
8.3. ככל ולקוח אינו מעוניין בחלופה שוות ערך בקירוב המוצעת על ידי החברה, יחוייב הלקוח בתשלום דמי ביטול בהתאם לתנאי הביטול באתר החברה.
8.4. החברה ממליצה ללקוחות לרכוש ביטוח אישי נרחב, בין השאר אשר המכסה את האירועים המתוארים לעיל ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם לנוסע, במקרה בו החברה, הספקים ו/או הלקוח עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את החופשה.
8.5. בכל מקרה של ביטול חופשה בגין הנסיבות האמורות לעיל, על הלקוח לפנות לחברת הביטוח בה רכש פוליסת ביטוח לעניין נסיעה זו, ככל ויש ברשותו פוליסת ביטוח, בהתאם לאמור בתנאים ואחריות כפי שפורסמו באתר החברה, בדרישה לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר בגין הנסיעה.
8.6. לעניין פרק זה, ובכל  שינוי ו/או ביטול אחר שלא בידי הלקוח יחולו הוראות התנאים והאחריות כפי שמפורסמים באתר החברה, בכפוף לשינויים המחייבים.
8.7. באחריות הנוסע לוודא כי בבעלותו אישורי הנסיעה התקפים לשם הנסיעה המעודכנים לפי מועד הטיסה במסגרת מדיניות מדינת ישראל ליציאת נוסעים אל מחוץ לגבולות ישראל במסגרת תקנות ו/או חקיקה לעניין זה.
8.8. כמו כן באחריות הנוסע לוודא כי בבעלותו אישורי הנסיעה התקפים לשם הנסיעה בהתאם לדרישות האתר ו/או המלונות ו/או מדינת היעד. החברה לא תישא באחריות לספק אישורים אלה ו/או לבדוק כי בידי הלקוח קיימים האישורים טרם הנסיעה.
8.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, ו/או שינוי מדיניות המלונות ביעדי החופשה ו/או שינוי מכסת נוסעים בטיסות ו/או באתרים ו/או במלונות, יחולו הוראות התנאים הכלליים הקבועה בתקנון הכללי במדיניות החברה.
8.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, מגיפה, השבתה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ביחס לחברה ו/או להטבה זו.
8.11. בכל מקרה כמתואר לעיל, על הלקוח לפנות לגורם המבטח לשם קבלת אי אלו החזרים כספיים שעשויים להגיע לו, טרם הפנייה לחברה, ולפעול למימוש זכויותיו מול המבטח.
8.12. ככל ויתקבלו אצל הלקוח החזרים מהגורם המבטח, יובהר כי יתקבל החזר מהחברה רק על החלק היחסי שנותר לאחר קיזוז ההחזר שניתן מהגורם המבטח, וזאת  רק אם לפי התנאים החברה חייבת בהחזר כלפי הלקוח לעניין זה.

9. שונות

9.1. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה הנוכחית בלבד, וכל הטבה אחרת שתציע החברה אינו כפוף לתנאי ההטבה הנוכחית.
9.2. החברה אינה נושאת בכל אחריות כתוצאה מהסתמכות הלקוח על מועד הנסיעה בהתאם להטבה ו/או נזקים שייגרמו ללקוח כתוצאה מביטול הנסיעה בשל העילות המפורטת בתקנון.
9.3. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי החופשות הניתנות להזמנה במסגרת ההטבה ובמסגרתם: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה.
9.4. בשל טווח הזמן שבין מועד ההזמנה למועד החופשה, עשויים להשתנות חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו שינויים אלה, החברה תציע ללקוח חלופה קרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה.  
9.5. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה, יובהר כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.
9.6. שעות הטיסות הנמסרות על ידי החברה (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסקי-דיל, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
9.7. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לקיום ההטבה ולמימוש ההטבה.
9.8. רישומי החברה בדבר זכאותו/אי זכאותו של לקוח להנחה ו/או להטבה מהווים ראיה לאמיתות תוכנן.
9.9. בכל מקרה של מחלוקת בין החברה לבין לקוח ו/או זוכה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי לבתי המשפט בתל –אביב יפו.
9.10. התנאים הכלליים של החברה יחולו בשינויים המחוייבים, על כל הזמנה במסגרת ההטבה.

תאריך עדכון אחרון: 11/8/2021

 

 

 

 

 

 

 

**לתנאי המבצע ללקוחות שהזמינו חופשה בין ה1.6.21 ועד ה15.7.21 לחצו כאן 
 
**לתנאי המבצע ללקוחות שהזמינו חופשה בין ה15.7.21 ועד ה11.8.21 לחצו כאן 

 

לקבלת הצעה משתלמת לחופשה

השאירו פרטים ומומחה סקי יחזור אליכם