דברו איתנו
קבל הצעה

תקנון SKIDEAL GUARANTEE

תקנון - סקי דיל גרנטי - (להלן: "התקנון")

חברת סקידיל בע"מ ("החברה") מכריזה בזה על הטבת סקי דיל גרנטי.

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההטבה:

תקופת ההטבה- החל מיום 30/4/2023 עד ליום 09/8/2023

 1. פרשנות התקנון 
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 2. הגדרות
  1. "ההטבה"- לקוח רשאי להצטרף, באמצעות תשלום עלות ההטבה, למסלול "סקי דיל גרנטי". במסגרת המסלול, בהתאם להוראות תקנון זה, יהיה רשאי להזמין חופשה לעונת 2024 מתוך מבחר יעדים שיוצעו על ידי החברה במסגרת ההטבה (להלן: "היעדים") ולבטל את ההזמנה בתנאים המפורטים בתקנון זה עד למועד האחרון (כהגדרתו להלן) או לאחריו.
  2. "לקוח" או "לקוח החברה"- לקוח שההטבה נכללה בהזמנתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  3. "עלות ההטבה"- לצורך רכישת ההטבה, יהיה על הנוסע לשלם, נוסף על התמורה בגין ביצוע ההזמנה, סך של 70 יורו.
  4. "חופשה"- לעניין הטבה זו, חופשה אחת, לכמות של עד 10 אנשים בקבוצה, באחד מהיעדים אליהם תציע החברה חופשות בעונת 2024. ללקוח עומדת הזכות לביצוע הזמנה במסגרת ההטבה פעם אחת בלבד במסגרת תקופת ההטבה.
  5. "המועד האחרון"- 1/10/2023.
  6. "תקופת ההטבה"- החל מיום 30/4/2023 עד ליום 09/8/2023.
 3. תוקף ומועד ההטבה
  1. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר או להאריך את התקופה בה ניתן יהיה להזמין חופשה מראש; ו/או לשנות את תנאי ההטבה; ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או לשנות את היעדים המוצעים בהטבה; ו/או לבטל את ההטבה בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההטבה ותחייב כל לקוח, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק את ההטבה לחלוטין לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש. 
  3. ניתנה הודעת החברה כאמור בסעיף 3.2, הזמנתם של לקוחות שהזמינו וקיבלו אישור בגין ההזמנה במסגרת ההטבה קודם למועד מסירת הודעת החברה, תישאר כפי שהיא בהתאם לתנאי ההטבה. 
 4. ההטבה 
  1. לקוח החברה יהיה רשאי להזמין חופשה מהחברה במבחר יעדים שיוצעו על ידי החברה בעונת 2024, כאשר החל מחלוף 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ועד למועד האחרון (1/10/23), יהיה זכאי לקוח החברה לבצע את אחת הפעולות הבאות לפי שיקול דעתו:

    
   1. שינוי החופשה לחופשה חדשה אשר תיערך במהלך עונת 2024 בהתאם לתנאים המפורטים להלן :
    1. לקוח החברה יהיה זכאי לשנות את ההזמנה לחופשה חדשה אשר מועד החזרה לישראל במסגרתה יהיה לא יאוחר מיום 01.04.24, מבלי שיידרש לשלם כל תשלום בגין דמי שינוי ו/או ביטול הנהוגים בחברה (בסעיף זה: "החופשה החדשה"). 
    2. יוער כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לפטור את לקוח החברה מתשלום תוספת תמורה ככל שמחיר החופשה החדשה שתוזמן כאמור לעיל הינו גבוה ממחיר החופשה המקורית ו/או לזכות את לקוח החברה בהחזר כספי מכל סוג שהוא במקרה שמחיר החופשה החדשה יהיה נמוך ממחיר החופשה המקורית. 
    3. מובהר בזאת כי זכאות לקוח החברה לשינוי החופשה כאמור בסעיף זה לעיל תחול פעם אחת בלבד. בכלל זה, הלקוח לא יהיה זכאי לשנות את מועד ו/או יעד החופשה החדשה כאמור לעיל.
   2. ביטול החופשה וקבלת מלוא התמורה ששולמה בגין ההזמנה כהנחה עתידית למימוש בהזמנת חופשה עתידית של החברה באמצעות החברה, כאשר ההנחה האמורה תעמוד ביחס לחופשות שיוזמנו על ידי הלקוח מיום 1/5/2024 עד ליום 1/1/2027, כאשר ככל וההנחה לא תמומש, מכל סיבה שהיא, הזכאות להנחה תפקע במועד הנזכר. יודגש כי לא ניתן יהיה לקבל זיכוי ו/או החזר כספי ו/או לפדות את ההנחה;
   3. ביטול החופשה בהתאם לתנאים הכלליים של החברה. 
  2. למען הסדר הטוב, יובהר כי עלות ההטבה, בין אם נגבתה על ידי החברה ובין אם לאו, לא תוחזר לנוסע שהזמנתו בוטלה ו/או שונתה מכל סיבה שהיא.
  3. ביטול ו/או שינוי ההזמנה כאמור לעיל ייעשה באמצעות הודעה בכתב לחברה וחתימה על טופס, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתנאי החברה.
  4. כל ביטול ו/או שינוי אחר שאינו מוזכר לעיל, לרבות כל ביטול ו/או שינוי שייעשו לאחר המועד האחרון, ייעשה בהתאם למדיניות הביטולים ו/או השינויים של החברה, כמפורט באתר החברה. 
  5. החיוב עבור התשלום בגין ההזמנה יבוצע במספר תשלומים שווים ללא ריבית עד למספר התשלומים שהחברה תאפשר במעמד ההזמנה, כאשר הראשון ביניהם יתבצע במועד ביצוע ההזמנה. 
  6. באחריות הלקוח להזין פרטי אשראי תקינים ותקפים. 
  7. החברה תוכל לפנות אל לקוח החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או שיחת טלפון ו/או הודעות WHATSAPP בכדי לתזכר את לקוח החברה בדבר אפשרותו לבטל את הזמנתו לקראת המועד האחרון. ככל ולקוח החברה לא ייענה לפניות החברה ולא ימסור הודעת ביטול תוך חתימה על טופס ביטול, טרם המועד האחרון, יחולו על ההזמנה של אותו הלקוח תנאי הביטול הקבועים באתר החברה.
 5. אישורי נסיעה
  1. באחריות הנוסע לוודא כי בבעלותו אישורי הנסיעה התקפים לשם הנסיעה המעודכנים לפי מועד הטיסה במסגרת מדיניות מדינת ישראל ליציאת נוסעים אל מחוץ לגבולות ישראל במסגרת תקנות ו/או חקיקה לעניין זה. 
  2. כמו כן באחריות הנוסע לוודא כי בבעלותו אישורי הנסיעה התקפים לשם הנסיעה בהתאם לדרישות האתר ו/או המלונות ו/או מדינת היעד. החברה לא תישא באחריות לספק אישורים אלה ו/או לבדוק כי בידי הלקוח קיימים האישורים טרם הנסיעה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, ו/או שינוי מדיניות המלונות ביעדי החופשה ו/או שינוי מכסת נוסעים בטיסות ו/או באתרים ו/או במלונות, יחולו הוראות התנאים והאחריות כפי שמפורסמים באתר החברה. 
 6. ביטוח
  1. החברה ממליצה ללקוחות לרכוש ביטוח אישי נרחב, אשר מכסה בין השאר את האירועים המתוארים לעיל ואירועים של שינוי במדיניות ספקי השירותים לרבות חברות התעופה ובתי המלון, ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם לנוסע, במקרה בו החברה, הספקים ו/או הלקוח עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את החופשה. 
  2. בכל מקרה של ביטול חופשה בגין הנסיבות האמורות לעיל, על הלקוח לפנות לחברת הביטוח בה רכש פוליסת ביטוח לעניין נסיעה זו, ככל ויש ברשותו פוליסת ביטוח, בהתאם לאמור בתנאים ואחריות כפי שפורסמו באתר החברה, בדרישה לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר בגין הנסיעה. 
  3. בכל מקרה כמתואר לעיל, על הלקוח לפנות לגורם המבטח לשם קבלת אלו מהחזרים הכספיים שעשויים להגיע לו, טרם הפנייה לחברה, ולפעול למימוש זכויותיו מול המבטח.
 7. שונות
  1. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה הנוכחית בלבד, וכל הטבה אחרת שתציע החברה אינה כפופה לתנאי ההטבה הנוכחית.
  2. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לכל מי מטעמו כתוצאה מהסתמכות הלקוח על מועד הנסיעה בהתאם להטבה ו/או כתוצאה מביטול הנסיעה בשל העילות המפורטת בתקנון. 
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות האמור במסמך התנאים והאחריות המצוי באתר האינטרנט של החברה, כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, מגיפה, השבתה וכיוב' או מאירועים אשר אינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ו/או של כל התחייבות של החברה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ביחס לחברה ו/או להטבה ו/או להזמנה.
  4. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי החופשות הניתנות להזמנה במסגרת ההטבה ובמסגרתם: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה.
  5. בשל טווח הזמן שבין מועד ההזמנה למועד החופשה, עשויים להשתנות חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו שינויים אלה, החברה תציע ללקוח חלופה קרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה.  
  6. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה, יובהר כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות. 
  7. שעות הטיסות הנמסרות על ידי החברה (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לחברה, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך. 
  8. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לקיום ההטבה ולמימוש ההטבה. 
  9. רישומי החברה בדבר זכאותו / אי זכאותו של לקוח להטבה מהווים ראיה לאמיתות תוכנם.
  10. בכל מקרה של מחלוקת בין החברה לבין לקוח החברה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי לבתי המשפט בתל –אביב יפו. 
  11. התנאים הכלליים של החברה יחולו בשינויים המחויבים, על כל הזמנה במסגרת ההטבה. 

 

תאריך עדכון אחרון: 9.7.2023

תפריט נגישות