לחץ ליצירת קשר 03-7110400
קבל הצעה

תקנון SKIDEAL Guarantee

תקנון - משריינים חופשה ללא התחייבות - (להלן: "התקנון")

חברת סקידיל בע"מ ("החברה") מכריזה בזה על הטבת הזמנת חופשה ללא התחייבות.

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על ההטבה:

1. פרשנות התקנון


1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.


2. הגדרות


2.1. "ההטבה"- לקוח חדש ו/או לקוח החברה רשאי להצטרף, באמצעות תשלום עלות ההטבה, למסלול "סקידיל גרנטי". במסגרת המסלול, בהתאם להוראות תקנון זה, יהיה רשאי להזמין חופשה לעונת 2023 מתוך מבחר יעדים שיוצעו על ידי החברה במסגרת ההטבה (להלן: "היעדים") ולבטל את ההזמנה בתנאים המפורטים בתקנון זה עד למועד גרנטי (כהגדרתו להלן) או לאחריו.
2.2. "לקוח החברה"- לקוח שהזמין ו/או היה בעבר בחופשה אחת לפחות דרך החברה ושילם את עלות ההטבה.
2.3. "לקוח חדש"- לקוח אשר טרם הזמין בעבר חופשה דרך החברה, בין אם כנוסע או כראש קבוצה ושילם את עלות ההטבה.
2.4. "עלות ההטבה"- לצורך רכישת ההטבה, יהיה על הנוסע לשלם, נוסף על התמורה בגין ביצוע ההזמנה, סך של 70 יורו.
2.5. "חופשה"- לעניין הטבה זו, חופשה אחת, לכמות של עד 10 אנשים בקבוצה, באחד מהיעדים אליהם תציע החברה חופשות בעונת 2023, למעט חופשות שייערכו בחודשים ינואר ופברואר. ללקוח עומדת הזכות לביצוע הזמנה במסגרת ההטבה פעם אחת בלבד במסגרת תקופת ההטבה.
2.6. "מועד גרנטי"- 40 ימים לפני מועד היציאה המתוכנן לחופשה.
2.7. "תקופת ההטבה"- החל מיום 1/5/2022 עד ליום 16/6/2022.
2.8. "אישורי נסיעה"- כל אישור נדרש מטעם רשויות המדינה לשם יציאה מהארץ ו/או רשויות מדינות היעד וביניהם תו ירוק/אישור מחלים/אישור מתחסן/בדיקת קורונה תקפה ב-48 שעות לפני הטיסה ו/או כל אישור דומה אחר.
2.9. "הנחה קיימת"- הנחה למימוש בהזמנת חופשה שקיבל לקוח החברה, לרבות אך לא רק, בעקבות דחיית מועד חופשה שתוכננה לעונת הגלישה 2019-20.
2.10. "מצב אדום"- התקיימות אחד או יותר מהמקרים הבאים, בקשר עם נגיף הקורונה:


2.10.1. חובת בידוד של 48 שעות לפחות (ללא אפשרות קיצור בהתאם להנחיות) אשר תחול על נוסע מחוסן במדינת היעד;
2.10.2. חובת בידוד של 8 ימים לפחות (ללא אפשרות קיצור בהתאם להנחיות) אשר תחול על נוסע מחוסן בחזרה לישראל;
2.10.3. סגר שיחול ביעד המתוכנן לחופשה אשר כתוצאה ממנו, לא ניתן יהיה לנצל את שירותי ספקי השירותים השונים ביעד;
2.10.4. מדינת היעד תסגור את שעריה בפני נוסעים שיגיעו אליה מישראל;
2.10.5. לא ניתן יהיה לטוס למדינת היעד ללא קבלת אישור חריגים ממשרד הבריאות ליציאה מהארץ.


3. תוקף ומועד ההטבה


3.1. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר או להאריך את התקופה בה ניתן יהיה להזמין חופשה מראש; ו/או לשנות את תנאי ההטבה; ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או לשנות את היעדים המוצעים בהטבה; ו/או לבטל את ההטבה בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההטבה ותחייב כל לקוח, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.
3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק את ההטבה לחלוטין לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.
3.3. ניתנה הודעת החברה כאמור בסעיף 3.2, הזמנתם של לקוחות שהזמינו וקיבלו אישור בגין ההזמנה במסגרת ההטבה קודם למועד מסירת הודעת החברה, תישאר כפי שהיא בהתאם לתנאי ההטבה, גם אם הופסקה ההטבה טרם מועד גרנטי.


4. ההטבה


4.1. באפשרותו של לקוח חדש ו/או לקוח החברה להזמין חופשה מהחברה במבחר יעדים שיוצעו על ידי החברה, בעונת 2023, כאשר יוכל לבטל את ההזמנה עד למועד גרנטי בתנאי הביטול המפורטים בתקנון זה. ביטול ההזמנה ייעשה באמצעות הודעה בכתב לחברה וחתימה על טופס, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4.2. ללקוח החברה אשר לא עשה שימוש בהנחה קיימת לצורך ביצוע הזמנה וללקוח חדש תעמוד האפשרות לבטל את הזמנתו בתנאי הביטול המפורטים להלן בהתאם למועד הביטול:


4.2.1. עד 55 יום ממועד ביצוע ההזמנה, ביטול תוך קבלת החזר כספי השווה לסכום ששילם עבור החופשה בניכוי 199 יורו אשר יוותרו בידי החברה כדמי טיפול;
4.2.2. החל מחלוף 55 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ועד למועד גרנטי (40 יום לפני היציאה לחופשה), ביטול תוך קבלת החזר כספי השווה לסכום ששילם עבור החופשה בניכוי 299 יורו אשר יוותרו בידי החברה כדמי טיפול.


4.3. למען הסדר הטוב, יובהר כי עלות ההטבה לא תוחזר לנוסע שהזמנתו בוטלה מכל סיבה שהיא.
4.4. החיוב עבור התשלום בגין ההזמנה יבוצע ב-10 תשלומים שווים ללא ריבית, והראשון ביניהם יתבצע במועד ביצוע ההזמנה. ככל ולקוח מעוניין בחיוב במפר תשלומים נמוך יותר, או בצורת תשלום שונה לרבות העברה בנקאית ו/או הפקדת מזומן, באחריותו לפנות לחברה עד ל- 60 יום לפני מועד היציאה המתוכנן לחופשה לבקשת שינוי אופן התשלום, שיהיה כפוף לאישור החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.5. במועד ביצוע הזמנת החופשה וכתנאי לה, ימסר על ידי הלקוח מספר כרטיס אשראי אשר באמצעותו יתבצע החיוב.
4.6. באחריות הלקוח למסור לחברה פרטי אשראי תקינים ותקפים.
4.7. החברה תוכל לפנות אל הלקוח באמצעות הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או שיחת טלפון ו/או הודעות WHATSAPP לפי שיקול דעתה הבלעדי בכדי לתזכר את הלקוח בדבר אפשרותו לבטל את הזמנתו לקראת מועד גרנטי. ככל ולקוח לא ייענה לפניות החברה ולא ימסור הודעת ביטול תוך חתימה על טופס ביטול, טרם מועד גרנטי, יחולו עליו תנאי הביטול הקבועים באתר החברה.


5. תנאים למימוש ההטבה


5.1. האפשרות לממש את ההטבה עומדת לכל נוסע בפני עצמו ללא תלות בנוסעים האחרים באותה קבוצה. קבוצה הכוללת לקוחות שלא נסעו בעבר עם החברה, תחויב לפי כל לקוח באופן פרטני בהתאם להסדר המגיע לו לפי הוראות הטבה זו, אלא אם יקבע אחרת על ידי החברה, בכל מקרה לגופו.
5.2. יובהר כי בהתאם לאמור לעיל, עלות ההטבה, גם היא, תשולם עבור כל נוסע בנפרד.


6. שימוש בהנחה קיימת


6.1. למען הסדר הטוב, יובהר כי הוראות סעיף 4.2 לתקנון זה לא יחולו על לקוח אשר עשה שימוש בהנחה קיימת לצורך ביצוע הזמנה.
6.2. לקוחות החברה אשר מחזיקים בידיהם הנחה קיימת, יוכלו לעשות שימוש בהנחה הקיימת במסגרת ההטבה (כהגדרתה לעיל), בכפוף לקיום התנאים הבאים:


6.2.1. קיימת ללקוח זכאות למימוש ההנחה הקיימת שבידו וההנחה הקיימת הינה בתוקף;
6.2.2. מימוש ההנחה הקיימת נעשה בכפוף לתנאיה המקוריים;
6.2.3. בעת ביצוע ההזמנה, ימסור הלקוח פרטים לחברה על כוונתו לממש את ההנחה הקיימת. לא ניתן יהיה לממש הנחה קיימת ללא מסירת הפרטים כאמור בעת ביצוע ההזמנה.

6.3. הנחה קיימת תמומש עם ביצוע ההזמנה, כאשר באפשרות הלקוח לבטל את הזמנתו בהתאם לתנאי התקנון עד מועד גרנטי. ככל שלקוח ביטל הזמנתו שבוצעה עם מימוש הנחה קיימת ללא מתן אשראי ביטחון ו/או מתן אשראי ביטחון רק עבור חלק מסכום ההזמנה, יהיה זכאי לבטל את ההזמנה עד מועד גרנטי, אולם זכאותו להנחה הקיימת תיוותר להזמנת חופשות שייערכו עד למועד 30/1/2023 בלבד.
6.4. למען הסר ספק, מובהר כי לקוח החברה המחזיק בהנחה קיימת וביטל את הזמנתו באיזה מהאופנים האמורים בסעיף 6.3 לעיל, לא יהיה זכאי לקבלת כל החזר כספי בגין ההנחה הקיימת.
6.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד גרנטי כהגדרתו, ללקוחות שיבצעו הזמנתם תוך מימוש הנחה קיימת.
6.6. כמו כן במצב של ביטול חופשה לאחר מועד גרנטי ביוזמת הלקוח, ייגבו דמי ביטול בפועל מתוך סך ההנחה הקיימת שמומשה, בהתאם למדיניות הביטולים באתר החברה. סך ההנחה שנותרה לאחר ניכוי דמי ביטול תיוותר בידי הלקוח למימוש בעונת הסקי 2022-23 בלבד, בהתאם לתנאי ההנחה הקיימת ותנאי החברה, ללא החזר כספי בפועל. לא יינתן החזר כספי בפועל על הזמנה שבוצעה באמצעות מימוש הנחה קיימת. ככל והתבטלה חופשתו של לקוח שהוזמנה באמצעות מימוש הנחה קיימת, שלא ביוזמתו, ובהתאם לתנאים המפורטים בס' 8 להלן, תיוותר ההנחה למימוש עתידי חלקי או מלא לפי שיקול דעתה של החברה בלבד, בעונת הסקי הבאה.
6.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, את מועד מימוש ההנחה הקיימת.


7. ביטול הזמנה בידי הנוסע


7.1. ביטול הזמנה בידי הנוסע אפשר שיתבצע עד למועד גרנטי (כהגדרתו) בהתאם לתנאי ההטבה המפורטים בתקנון זה.
7.2. על הלקוח להודיע באמצעות דוא"ל וחתימה על טופס ביטול לנציג החברה על רצונו בביטול ההזמנה, עד למועד גרנטי.
7.3. החל ממועד גרנטי ועד 48 שעות לפני מועד היציאה המתוכנן לחופשה, תעמוד ללקוח, במקרה של ביטול ההזמנה כתוצאה מהתקיימות מצב אדום (כהגדרתו בתקנון זה) הזכות לבחור בין החלופות הבאות:


7.3.1. מלוא התמורה ששולמה בגין ההזמנה תעמוד למימוש עתידי כ"קרדיט" להזמנת חופשה דרך החברה, אשר תוקפו יעמוד עד ליום 30/6/2024 ולאחריו יפקע. יודגש כי לא ניתן יהיה לקבל זיכוי ו/או החזר כספי ו/או לפדות את הקרדיט;
7.3.2. תשלום דמי ביטול בגובה 20% ממחיר ההזמנה שבוצעה (בין אם שולם במלואו ובין אם טרם שולם) וקבלת היתרה כהחזר כספי.


7.4. למען הסר כל ספק, יובהר כי החברה תחזיר לנוסע שביטל את הזמנתו רק סכומים שכבר שולמו על ידו בפועל לצורך ביצוע ההזמנה.
7.5. למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי קבלת תשובה חיובית לבדיקת קורונה מכל סוג שהוא אשר בעקבותיה לא ניתן יהיה לצאת לחופשה לא מהווה מצב אדום כהגדרתו בתקנון זה, ולפיכך לא יחולו הוראות על מקרה כאמור הוראות סעיף ‎7.3 לעיל.
7.6. כל שינוי ו/או ביטול אחר שאינו מוזכר לעיל, ייעשה בהתאם למדיניות הביטולים ו/או השינויים של החברה, כמפורט באתר החברה.


8. שינויים וביטולים כתוצאה משינוי נסיבות, לרבות בקשר עם נגיף הקורונה


8.1. בכל מקרה של מצב אדום ו/או של שינוי בזמינות החדרים במלונות ו/או מכסת הנוסעים בטיסות ו/או מכסת המבקרים באתר ו/או שינוי במדיניות המלונות באתרים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציג בפני הלקוח אפשרות לחלופה מקבילה לשינוי הנדרש לרבות שינוי יעד ו/או מלונות ו/או טיסות ו/או אופן הסעדה ו/או הסעות ו/או כל שירות אחר שניתן במסגרת החבילה ונתון לשינוי נסיבות. כמו כן, בכל מצב של שינוי נסיבות, בין היתר בשל התפשטות נגיף הקורונה, שלא היה ידוע לחברה בעת הזמנת החופשה, עומדת לחברה הזכות להציג בפני הלקוח חלופה מקבילה כאמור.
8.2. ככל שהחברה לא תעמיד חלופה בפני הלקוח, זאת בשל מצב אדום ו/או אזהרת מסע ו/או חיוב בבדיקות נוספות ו/או חיוב בהצגת אישורים נוספים ו/או כל שינוי אחר שיש בו כדי להוות שינוי נסיבות במדינת היעד ו/או בישראל, עומדת לחברה הזכות לבטל באופן חד צדדי את החופשה.
8.3. ככל ולקוח אינו מעוניין בחלופה שוות ערך בקירוב המוצעת על ידי החברה, יחוייב הלקוח בתשלום דמי ביטול בהתאם לתנאי הביטול באתר החברה.
8.4. החברה ממליצה ללקוחות לרכוש ביטוח אישי נרחב, אשר מכסה בין השאר את האירועים המתוארים לעיל ואת הנזקים שעלולים להיגרם בעקבותיהם לנוסע, במקרה בו החברה, הספקים ו/או הלקוח עצמו יהיו מעוניינים לבטל או לדחות את החופשה.
8.5. בכל מקרה של ביטול חופשה בגין הנסיבות האמורות לעיל, על הלקוח לפנות לחברת הביטוח בה רכש פוליסת ביטוח לעניין נסיעה זו, ככל ויש ברשותו פוליסת ביטוח, בהתאם לאמור בתנאים ואחריות כפי שפורסמו באתר החברה, בדרישה לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר בגין הנסיעה.
8.6. לעניין פרק זה, ובכל שינוי ו/או ביטול אחר שלא בידי הלקוח יחולו הוראות התנאים והאחריות כפי שמפורסמים באתר החברה, בכפוף לשינויים המחייבים.
8.7. באחריות הנוסע לוודא כי בבעלותו אישורי הנסיעה התקפים לשם הנסיעה המעודכנים לפי מועד הטיסה במסגרת מדיניות מדינת ישראל ליציאת נוסעים אל מחוץ לגבולות ישראל במסגרת תקנות ו/או חקיקה לעניין זה.
8.8. כמו כן באחריות הנוסע לוודא כי בבעלותו אישורי הנסיעה התקפים לשם הנסיעה בהתאם לדרישות האתר ו/או המלונות ו/או מדינת היעד. החברה לא תישא באחריות לספק אישורים אלה ו/או לבדוק כי בידי הלקוח קיימים האישורים טרם הנסיעה.
8.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, ו/או שינוי מדיניות המלונות ביעדי החופשה ו/או שינוי מכסת נוסעים בטיסות ו/או באתרים ו/או במלונות, יחולו הוראות התנאים והאחריות כפי שמפורסמים באתר החברה.
8.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, מגיפה, השבתה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ביחס לחברה ו/או להטבה זו.
8.11. בכל מקרה כמתואר לעיל, על הלקוח לפנות לגורם המבטח לשם קבלת אלו מהחזרים הכספיים שעשויים להגיע לו, טרם הפנייה לחברה, ולפעול למימוש זכויותיו מול המבטח.
8.12. ככל ויתקבלו אצל הלקוח החזרים מהגורם המבטח, יובהר כי יתקבל החזר מהחברה רק על החלק היחסי שנותר לאחר קיזוז ההחזר שניתן מהגורם המבטח, וזאת רק אם לפי התנאים, החברה חייבת בהחזר כלפי הלקוח לעניין זה.


9. שונות


9.1. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להטבה הנוכחית בלבד, וכל הטבה אחרת שתציע החברה אינה כפופה לתנאי ההטבה הנוכחית.
9.2. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לכל מי מטעמו כתוצאה מהסתמכות הלקוח על מועד הנסיעה בהתאם להטבה ו/או כתוצאה מביטול הנסיעה בשל העילות המפורטת בתקנון.
9.3. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי החופשות הניתנות להזמנה במסגרת ההטבה ובמסגרתם: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה.
9.4. בשל טווח הזמן שבין מועד ההזמנה למועד החופשה, עשויים להשתנות חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו שינויים אלה, החברה תציע ללקוח חלופה קרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה.
9.5. למען הסר ספק, מובהר כי משמעות כל התייחסות בתקנון לנוסע מחוסן היא נוסע אשר קיבל את מספר מנות החיסון המספק לצורך קבלת תו ירוק על פי הדין הישראלי, בין היתר בהקשר לגיל הנוסע, מועד קבלת החיסון וסוג החיסון שקיבל.
9.6. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה, יובהר כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.
9.7. שעות הטיסות הנמסרות על ידי החברה (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסקי-דיל, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
9.8. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לקיום ההטבה ולמימוש ההטבה.
9.9. רישומי החברה בדבר זכאותו/אי זכאותו של לקוח להנחה ו/או להטבה מהווים ראיה לאמיתות תוכנן.
9.10. בכל מקרה של מחלוקת בין החברה לבין לקוח ו/או זוכה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי לבתי המשפט בתל –אביב יפו.
9.11. התנאים הכלליים של החברה יחולו בשינויים המחויבים, על כל הזמנה במסגרת ההטבה.

 

תאריך עדכון אחרון: 10/5/22

 

לקבלת הצעה משתלמת לחופשה

השאירו פרטים ומומחה סקי יחזור אליכם