דברו איתנו
קבל הצעה

תנאים ואחריות

סקי-דיל בע"מ, ח.פ. 513641969 (להלן: "סקי-דיל") מבקשת להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים (יכונו להלן ביחד או לחוד: "הלקוחות" או "הנוסעים"), למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתם, והמהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה (וכן פרטים משלימים הנמצאים בשובר השכרת הרכב ו/או בחוברת סקי-דיל) את חוזה ההתקשרות בין סקי-דיל ולקוחותיה ו/או מי מטעמם. במקרה של סתירה בין המסמכים האמורים לעיל, הוראות מסמך זה יגברו למעט אם צוין באופן מפורש אחרת על ידי סקי-דיל בכתב.

1. כללי


1.1. סקי-דיל משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון, בין היתר: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, בעלי דירות, מסעדות,    מדריכים מקומיים, חברות וחנויות להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים (להלן ביחד ולחוד: "ספקי השירותים").

1.2. כתוצאה מכך, אין סקי-דיל אחראית בכל צורה שהיא לשירותים השונים לרבות תקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצע באמצעות סקי-דיל על ידי מפעילי וספקי השירותים או מי מטעמם.

1.3. יובהר בזאת כי העסקה נעשית על בסיס חבילה כוללת של שירותים, ולא ניתן להפריד אותה לרכיבים (להלן: "החבילה" או "ההזמנה").

1.4. סקי-דיל ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע בקשר עם השירותים לרבות במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל בין היתר עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.

1.5. יובהר כי אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את העסקה (לרבות, אך לא רק, בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) יימסרו ללקוחות על ידי נציג סקי-דיל באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בטלפון והכל לפי שיקול דעתה של סקי-דיל, בהתאם לפרטים שמסר לסקי-דיל במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג סקי-דיל, ההזמנה לא תחייב את סקי-דיל.

1.6. יובהר כי הזמנות שיבוצעו דרך אתר האינטרנט של סקי-דיל יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים לענייו זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

1.7. במקרה של מספר נוסעים (קבוצה, משפחה, חברים וכד'), תושלם ההזמנה על ידי נציג אחד מטעם הקבוצה אשר סקי-דיל תתנהל מולו בלבד (להלן: "ראש הקבוצה"). סקי-דיל לא תישא באחריות בכל מקרה שבו יתקיימו חילוקי דעות ו/או אי הסכמות בין חברי הקבוצה השונים. בכלל זה, ראש הקבוצה ישא באחריות במקרה של העלאת כל טענה ו/או דרישה מצד חבר בקבוצה אשר נובעת מאי הסכמה או מנתונים או אישורים שגויים שהוצגו על ידי ראש הקבוצה, וסקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממנו שיפוי בגין כל נזק שיגרם לה.

1.8. האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.

1.9. הנוסע מאשר כי ידוע לו כי סקי-דיל מצלמת הן בתמונות והן בצילומי וידאו באתר ו/או בכל מקום אחר בקשר עם החופשה וכי יתכן והוא יופיע בצילומים כאמור. סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות לפרסם כל תצלום בכל מדיה ולכל מטרה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.10. כתובתה הרשומה של סקי-דיל לכל דבר ועניין, לרבות שליחת פניות ומכתבים, הינה ברחוב ברמן בני 2, נתניה 4229330.


2. קבלת מסמכי נסיעה


2.1. מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע שילם ו/או התחייב לשלם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי סקי-דיל ו/או כלפי צדדים שלישיים.

2.2. השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הנוסע מהתחייבויותיו כלפי סקי-דיל לרבות חובת התשלום.
2.3. באחריות הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מסקי-דיל או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.


3. דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי


3.1. ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לסקי-דיל, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה. לעניין הזמנות שיבצעו בשלמותן דרך אתר האינטרנט של סקי-דיל, ניתן יהיה למסור את הודעת הביטול דרך הלינק המתאים באתר האינטרנט.

3.2. ככל שסקי-דיל תקיים מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה מכל סוג שהוא מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו הוראות תנאי הביטול במסגרת תנאים ואחריות אלו, לצד הוראות תקנון המבצע ו/או הקמפיין ו/או ההטבה בשינויים המחייבים כאשר במקרה של נסיבות מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה וכיו"ב ספציפיים שאינם באים לידי ביטוי במסגרת תנאים ואחריות אלו, יחולו הוראות התקנון הספציפיות לעניין זה.

3.3. ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:


3.3.1. הזמנה רגילה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה. אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, יחולו עליה דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

3.3.2. בכפוף להוראות כל דין, בעסקת מכר מרחוק שנערכה ישירות עם ומול נוסע שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן), רשאי אותו הנוסע לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

3.3.3. באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרקי הזמן ובתנאים הנזכרים לעיל, יחולו ביחס לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל סקי-דיל, כדלקמן:
*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 65 יום לפני מועד היציאה - 299 יורו לנוסע.
*מ-64 ימים ועד 49 ימים לפני מועד היציאה -דמי ביטול יעמדו על סך של 50% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-48 ימים ועד 29 ימים לפני מועד היציאה - דמי ביטול יעמדו על סך של 65% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-28 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה - דמי ביטול יעמדו על סך של 75% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-14 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה - דמי ביטול יעמדו על סך של 85% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - דמי ביטול יעמדו על סך של 100% מעלות החבילה לנוסע.
וכך לדוגמא: נוסע אשר שילם 1,000 יורו עבור הזמנה ושלח הודעת ביטול שהתקבלה אצל סקי-דיל 28 ימים לפני יום היציאה יחויב בדמי ביטול על סך 750 יורו עבור כל נוסע אשר החופשה שהוזמנה עבורו בוטלה ואת יתר 250 יורו יקבל חזרה לידיו.

3.4. יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור, תתווסף עמלת הסליקה ו/או עמלת הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.

3.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת סקי-דיל ו/או באתר סקי-דיל הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים), ובפרט זה חבילות המותאמות כחלק מחופשת TAILOR MADE ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינן חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת סקי-דיל (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי סקי-דיל), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי ספקי השירותים (לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.

3.6. על אף האמור לעיל, סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות להציע חופשות ו/או רכיבים בחופשות עבורם דמי הביטול יהיו שונים, ובין היתר בהתאם למדיניות ספקי השירותים השונים, אשר אינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי, ולרבות (אך לא רק), במצב שבו ממועד ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול בגובה 100% ממחיר ההזמנה שבוצעה.

3.7. במקרה של רכישה במסגרת קבוצה/משפחה, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד וללא תלות במספר הנוסעים.

3.8. במקרה שהנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון, או למלון הדירות או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסע יודיע על כך מידית לסקי-דיל ובכל מקרה כאמור לא תהא סקי-דיל חייבת להחזיר ללקוח את התשלום ו/או חלק ממנו.

3.9. יובהר כי במקרים בהם הנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון הדירות או לטיסות כאמור לעיל, יתכן והנוסע יידרש לשלם תשלום נוסף לספקי השירותים והכל על פי התנאים שייקבעו על ידי ספקי השירותים מעת לעת.

3.10. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.

3.11. מודגש בזאת כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע הנובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לפני ו/או לאחר הכרטוס (לאו דווקא), יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות ספק השירותים), מאחר שייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה.

3.12. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים, כפי שייקבעו מעת לעת.

3.13. יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי סקי-דיל, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי שובר שיינתן לנוסע.

3.14. מובהר כי סקי-דיל לא תהא אחראית לביצוע כל החזר כספי ו/או תישא באחריות כלפי נוסע אף בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות:


3.14.1 מקרה בו חובת בידוד חלה על נוסע מכל סיבה שהיא, בישראל או במדינת היעד, ללא תלות במועד בו תתקבל הודעה על חובת הבידוד;

3.14.2 מקרה בו נוסע נמצא חיובי לנגיף, בין היתר אך לא רק, מסוג קורונה, לפני הטיסה ו/או במהלך השהייה באתר.


3.15. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעיל יחול ביחס לכל הזמנה, בין אם הנוסע בחר לבטל אותה בגין איזו מהנסיבות הקבועות לעיל, ואף אם התקיימה איזו מהנסיבות במהלך שהותו ביעד, ולפיכך הנוסע בחר לקצר את החופשה ו/או לשנות אותה ו/או להאריך אותה.

3.16. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות להציע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לזמינות בתי המלון וספקי השירותים השונים, אפשרות לשנות את ההזמנה לחופשה בעלות דומה לזו ששילם הנוסע עבור ההזמנה המקורית במדינה אחרת, או לחלופין תזכה אותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחה עתידית שלא תעלה על גובה הסכום ששולם על ידו לביצוע ההזמנה המקורית, לרכישת מגוון חופשות סקי-דיל, למימוש בעונת הגלישה הבאה. יובהר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי במקרה האמור.

3.17. יובהר כי על הנוסע חלה האחריות הבלעדית לעקוב אחר ההנחיות המתעדכנות על ידי הרשויות, חברות התעופה והספקים השונים בין היתר לעניין נגיף, בין היתר אך לא רק, מסוג קורונה. למען הסר ספק, יודגש כי סקי-דיל איננה אחראית להנחיות הנקבעות על ידי הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר עם היציאה מישראל והחזרה אליה לאחר התחסנות מפני נגיף, ובפרט הקורונה ו/או נושאי הבידוד בישראל ובמדינת היעד ו/או וחובת ביצוע בדיקות קורונה בישראל ובמדינת היעד. מבלי לגרוע מכל האמור במסמך זה, יובהר כי סקי-דיל לא תישא באחריות עבור נוסע שניזוק כתוצאה משינוי באיזו מן ההנחיות כאמור ו/או כתוצאה מכך שלא היה מודע לאיזו מן ההנחיות שנקבעו.

3.18. בשל העובדה כי הספקים, ובפרט זה חברות התעופה טרם פרסמו את התנאים המלאים לעונת הסקי הקרובה, ובין היתר את שעות ו/או יעדי הטיסות, עשויים להתעדכן חלק ממרכיבי החופשה ובתוך כך: המלונות המוצעים ו/או אתרי הסקי ו/או יעדי החופשה ו/או מועדי טיסות ו/או חברת התעופה ו/או שעות הטיסה ו/או שירותים אחרים הניתנים במסגרת ההזמנה. ככל שיחולו עדכונים כאמור, סקי-דיל תעדכן את הלקוחות, והמזמין נותן מראש את הסכמתו למציאת החלופה הקרובה ביותר למרכיב ההזמנה שהשתנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סקי-דיל.


4. ביטוח


4.1. יודגש למען הסר ספק, כי רכישה דרך סקי-דיל לא מהווה ביטוח לחופשה, ועל הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקיומם ותוקפם של ביטוחים מתאימים, מקיפים ונרחבים לפי צרכיו ורצונותיו, ושיקול דעתו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח נסיעות, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי וביטוח מטען וציוד.

4.2. למען הסדר הטוב, יובהר כי סקי-דיל אינה חברת ביטוח ואינה משמשת כסוכן ביטוח, ולכן ככל שהנוסע יבקש לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי ו/או שיבקש להגיש תביעת ביטוח, הנוסע מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי סקי-דיל בכל הנוגע לאי קיום הכיסוי הביטוחי, בין היתר עקב אי עמידה בדרישות חברת הביטוח המבטחת ותנאיה.

4.3. לתשומת לב הנוסעים, לידיעת סקי-דיל, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה ו/או בסמוך למועד ביצוע ההזמנה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה.

4.4 לידיעת סקי-דיל, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סקי-דיל. למען הסר ספק, מובהר כי אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם סקי-דיל, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.

4.5. תשומת לבכם כי ישנן חברות ביטוח המציעות למבוטחים לרכוש ביטוח למקרים של ביטולי חופשה "מכל סיבה" וזאת בהתאם לביטוחים המוצעים מעת לעת על ידי חברות הביטוח , וסקי-דיל ממליצה ללקוחותיה לבחון את תנאיהם וכדאיותם.

4.6. יובהר כי אין באמור בסעיף 4 זה או בכל פרסום שישלח על ידי סקי-דיל בכדי להוות תיווך בין לקוחות סקי-דיל לבין חברות ביטוח כלשהן, וההחלטה לרכוש פוליסת ביטוח נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

4.7. מובהר למען הסדר הטוב כי במקרה שנוסע יהיה מעוניין להפעיל פוליסת ביטוח בקשר עם ההזמנה, לרבות ביטוח תאונות ו/או כל ביטוח אחר, תהיה זו אחריותו הבלעדית של הנוסע להתנהל מול חברת הביטוח. בכלל לזה, סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות, אך לא תהיה מחויבת, להתנהל מול חברת הביטוח בשם ו/או עבור לקוחותיה.


5. כוח עליון


5.1. סקי-דיל תהא פטורה מאחריות, ולא תישא בכל אחריות ובפרט זה תהא משוחררת ממילוי התחייבויותיה הקבועות במסמך זה, כולן או חלקן, אם מילוי אחר התחייבויות אלה לא יהיה אפשרי באופן חלקי או מלא או שיימנע באופן ישיר או עקיף, והכל כתוצאה מנסיבות כלשהן של כוח עליון. סקי-דיל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות ו/או לשנות ו/או לעכב את השירותים, כולם או חלקם, ככל שמדובר באירוע כוח עליון אשר לפי דעתה של סקי-דיל, הינו זמני בלבד. למען הסדר הטוב, במקרים כאמור, לא יהיה זכאי הנוסע להחזר כספים ששולמו על ידו לסקי-דיל.

5.2. לנוסע ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל ביחס לאי מילוי התחייבויותיה ו/או לביצוע ההתחייבויות באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל שאלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

5.3. סקי-דיל לא תהא מחויבת להשיב לנוסע את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מספקי השירותים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

5.4. לעניין מסמך זה, "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של סקי-דיל ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של סקי-דיל ו/או מי מהספקים למלא אחר התחייבויותיהם כלפי הלקוח לרבות, אך לא רק, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, החלטות רשויות לאומיות לרבות הגבלות רגולטוריות בין אם בישראל או במדינה בה צפויה להתקיים החופשה ו/או הנוגעת לחבילה ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של סקי-דיל ו/או ספק השירותים, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.

5.5. בכפוף להוראות כל דין, סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה (לרבות שינוי חברת התעופה ו/או יעד הטיסה ו/או שעות הטיסה) ו/או חבילה ו/או שירות (או חלק מהם) במידה ומספר הנוסעים ו/או הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר או השירות אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות שינויים שאינם בשליטה של סקי-דיל ו/או במקרים של כוח עליון. כמו כן עומדת לסקי-דיל הזכות לבטל ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או לדחות מועד ביצועו כל שירות ו/או מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, בין היתר, בעקבות טעות קולמוס, בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר ו/או בעקבות תקלה טכנית או כל תקלה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


6. ספקי השירותים וטיסות


6.1. התייצבות לטיסות


6.1.1. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה.

6.1.2 סקי-דיל לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאי עמידתו בנהלי חברות התעופה לרבות איחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכד'.

6.1.3 לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת סקי-דיל.

6.1.4 למען הסר ספק, מובהר כי ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

6.1.5 על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל.


6.2. שדות תעופה


6.2.1. סקי-דיל אינה אחראית לנהלים, ובפרט זה נהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.

6.2.2. באחריות הנוסע לברר מראש איזו כבודה ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם. במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד על המטוס.

6.2.3. מובהר בזאת כי בכל מקרה של הנחיות ו/או הגבלות רגולטוריות של הרשויות ו/או שינוי מדיניות ו/או תנאים ו/או כללים ו/או נהלים לרבות בקשר עם התפרצות מגפה מכל סוג שהוא ובכלל זה, גם התפרצות נגיף מסוג קורונה (להלן ביחד: "הנחיות") מצד הרשויות ו/או שדות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות כפי שיקבעו מעת לעת לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל ו/או מי מטעמה.


6.3. דרכון וויזות


6.3.1. באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה / אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדיות לבדוק את החוקים והכללים הנהוגים במדינת היעד, בין היתר ביחס למשך השהייה הצפויה שלו מחוץ לישראל בכלל, ובמדינת היעד בפרט. סקי-דיל תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הנוסע, ככל שאלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים במדינת היעד.

6.3.2. יובהר כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני סקי-דיל, אולם, בכפוף להוראות הדין, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.


6.4. טיסות


6.4.1. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי המוביל האווירי וחברות התעופה.

6.4.2. יובהר כי יתכנו שינויים בלוח זמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.

6.4.3. שעות הטיסות הנמסרות על ידי סקי-דיל (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסקי-דיל, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולסקי-דיל לא תהא כל אחריות בקשר לכך.

6.4.4. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות.

6.4.5. במידה והנוסע ימצא אי התאמה בין "תוכנית הנסיעה" (פירוט שירותי התיירות לפי התאריכים שנמסרו לנוסע ב"תוכנית הנסיעה"-Itinerary) וכרטיס הטיסה, על הנוסע לפנות באופן מידי לשירות הלקוחות של סקי-דיל או לחברת התעופה

6.4.6 למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.

6.4.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי.

6.4.8. הארוחות במטוס, ככל ותהיינה, מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שתוגשנה בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וסקי-דיל אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ההזמנה ו/או אי היענות לאילו מהבקשות. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות חטיפים, כרוכה בתשלום.

6.4.9 כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים, במקרה בו לתינוק ימלאו שנתיים קודם או במהלך החופשה, יהיה צורך לרכוש עבורו כרטיס רגיל.

6.4.10 במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזרה לישראל תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מסקי-דיל, והדבר עלול לחיובים נוספים.

6.4.11. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירותים בלבד – ובאחריות הנוסע לבדוק נושאים אלו מראש ולפעול על פי המדיניות כאמור.

6.4.12. הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סקי-דיל באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיסה.
6.4.13. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל.


6.5. העברות


6.5.1. העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, וסקי-דיל אינה אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידי מוביל יבשתי.

6.5.2. יש לשים לב כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של סקי-דיל, ולכן לסקי-דיל לא תהא כל אחריות בגינן.


6.6. השכרת רכב


6.6.1. לבקשת הנוסע, סקי-דיל תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה.

6.6.2. סקי-דיל תזמין עבור הנוסע רכב מהסוג שיבחר, מחברת ההשכרה, ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה וההשכרה המתאימים (להלן: "שובר ההשכרה"), והכול כפי שיסוכם וייחתם בהזמנת הנוסע.

6.6.3. סקי-דיל אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.

6.6.4. תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י ספקי השירותים וחברות השכרת הרכב עצמן.

6.6.5. יובהר כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט GPS, ו/או כל ציוד נוסף, אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת אותן ישלם ישירות לחברת ההשכרה. סקי-דיל ממליצה לנוסעים לברר את העלות כספית האמורה לעיל מראש ולפני החופשה.

6.6.6. מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם טרם ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.

6.6.7. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות השכרת הרכב, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל.

6.6.8. שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על גב שובר ההשכרה מראש. בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.

6.6.9. כיסוי ביטוחי CDW הוא כיסוי לנזקי הרכב השכור בהתאם לאמור בפרק זה, עם זאת, בכל מקרה של נזק לרכב השכור תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק או גניבה, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברות ההשכרה.

6.6.10. במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי (שהונפק על ידי חברה/בנק ישראלי) בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.

6.6.11. יצוין כי לעיתים ניתנת האפשרות להוספת אמצעי ניווט שונים לרכב בתוספת תשלום מחברת ההשכרה.

6.6.12. מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה סקי-דיל באתר, ככל שקיים, או לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של סקי-דיל.

6.6.13. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סקי-דיל בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.

6.6.14. באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב.

6.6.15. יתכן ובמספר מדינות, לדוגמא, אוסטריה, תחול חובה על הנוסעים לרכוש לפני הכניסה למדינה מדבקת אגרה לכבישים המהירים אותה יש להדביק על שמשת הרכב.


6.7. בתי מלון


6.7.1. ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים. מרווח הזמן האמור נועד לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון.

6.7.2. במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) או ביטולן ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, סקי-דיל לא תישא בעלות ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסקי-דיל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הקיימות לנוסע, ככל שקיימות, מול חברת התעופה.

6.7.3. כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות או שירות אחר במלון המוזמן, לא תישא סקי-דיל בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסקי-דיל.

6.7.4. מחיר החבילה לנוסע הוא עבור יחיד בחדר המוזמן במלון, ומותנה במספר הנוסעים השוהים בחדר. היה ולאחר ביצוע ההזמנה יהיה שינוי במספר הנוסעים בחדר ו/או במספר החדרים המיועדים לאותה קבוצה/משפחה, מכל סיבה שהיא, מחיר החבילה לנוסע ישתנה בהתאם, וסקי-דיל תהא רשאית לחייב את הנוסעים בהפרשים הנובעים מכך.

6.7.5. מובהר בזאת כי במרבית המקרים, ההזמנות לבתי המלון נעשות על בסיס חדר זוגי או חדר יחיד, ולעיתים חדר לשלושה (לרבות שניים וילד). בכלל זה, מובהר כי במקרה של חבילה לקבוצה בה הוזמן יותר מחדר אחד במלון, חלוקת הנוסעים בין החדרים תיעשה על ידי בית המלון באופן עצמאי, מבלי שסקי-דיל תישא בכל אחריות לכך.

6.7.6. היה ומכל סיבה שהיא, תבוטל הזמנה מצד נוסעים בקבוצה כך שבהתאם לחלוקת החדרים שנעשתה על ידי המלון כאמור לעיל, המלון ביטל הזמנה של חדר, הרי שהנוסעים לא יהיו זכאים לכל החזר כספי בגין החדר שהוזמן ולא נעשה בו שימוש.

6.7.7. רמת בתי המלון ודירוגם המופיעים באתר סקי-דיל נקבעים בין היתר על ידי אפליקציות בינלאומיות לשיווק חדרים בבתי מלון, לרבות Booking.com, ועל ידי גורמים כמו משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה בהתאם למידע שנמסר לסקי-דיל על ידי הספק או המלון.

6.7.8. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה לסקי-דיל כל אחריות בנוגע לכך.

6.7.9. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת סקי-דיל.

6.7.10. סקי-דיל אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון, והנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סקי-דיל באשר למטרד אשר נגרם לו כאמור עקב נסיבות כאמור.

6.7.11. סקי-דיל אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם של שירותי המלון.

6.7.12. יתרה מכך, מובהר כי סקי-דיל לא תישא באחריות ולא תזכה את הלקוח במקרה שבית המלון החליט שלא להפעיל, במתכונת המלאה או בכלל, איזה משירותיו, לרבות חדר האוכל ו/או שירות החדרים ו/או ארוחת הבוקר ו/או הספא ו/או הבריכה, בין היתר אך לא רק, בעקבות הנחיות הקשורות עם נגיף הקורונה.

6.7.13. יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות סקי-דיל וסקי-דיל לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.

6.7.14. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות סקי-דיל ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.

6.7.15. במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, וסקי-דיל לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

6.7.16. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. סקי-דיל לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, לכיוונים מסוימים, חדרים עם מרפסות וכד').

6.7.17. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, סקי-דיל ו/או מי מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, בבניין המרכזי ו/או באותו אגף.

6.7.18. ככל שהחבילה שתוזמן כוללת ארוחת בוקר, יש לקחת בחשבון כי מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. סקי-דיל אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.

6.7.19. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים, לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש.

6.7.20. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי ספק השירותים/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על הנהלת המלון ו/או ספק השירותים, וסקי-דיל תהיה פטורה מכל אחריות לכך.

6.7.21. על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.

6.7.22. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד בית המלון ו/או העיירות בהן המלונות ממוקמים, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל.

6.7.23. יובהר כי הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.

6.7.24. יש לקחת בחשבון כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו ותשלום חיובים אחרים.


6.8. דירות/מלון דירות


6.8.1. מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית.

6.8.2. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן שלטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.

6.8.3. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השהות, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק מהדירות, לרבות לא כנגד ביצוע תשלום.

6.8.4. במקרה של שהות במלון הדירות, וככל שהנוסע ביקש להזמין ארוחות, אזי הארוחות יסופקו לנוסע במסעדות מחוץ למלון הדירות, כנגד הצגת קופון בלבד, בהתאם למדיניות של כל בית עסק. שמירת הקופונים היא באחריות הנוסע בלבד.

6.8.5. מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות. במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו לסקי-דיל על ביטול.

6.8.6. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.

6.8.7. מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד מלון הדירות, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל.

6.8.8. הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה לרבות לנזקים שייגרמו על ידי הלקוח ואורחיו. למען הסדר הטוב, החזרת הדירה תהא בהתאם להנחיות מלון הדירות בין היתר, בכל הנוגע לניקיון, פינוי אשפה, שטיפת כלים, מצעים וכד', ואי עמידת הנוסעים בדרישות האמורות עשויה לגרור עלויות כספיות אשר יושתו על הנוסעים.

6.8.9. יובהר כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.

6.8.10. האמור בסעיף ‎6.8 זה יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעיירת הסקי.


6.9. מס עירוני


6.9.1. במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה בהתאם לחוקים המקומיים באתר הסקי, מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או מקומי בסך של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם.

6.9.2. התשלום האמור אינו כלול במחיר החבילה שמשווקת על ידי סקי-דיל, הוא אינו משולם לסקי-דיל, ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה, לעיתים בתחילתה.


6.10. שירותים נוספים


6.10.1. שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי שלסקי-דיל תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם, לרבות במקרים בהם סקי-דיל פירסמה שירותים אלו באיזה מבין פירסומיה.

6.10.2. יובהר כי כל הפרסומים ו/או התמונות ו/או השרטוטים ו/או המפות, ככל שיופיעו בפרסומיה של סקי-דיל, הם להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את סקי-דיל, וסקי-דיל לא תהא אחראית לגבי שלמותם ו/או נכונותם ו/או עדכונם.


6.11. השכרת ציוד גלישה


6.11.1. לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) וקסדה. יובהר כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית המוצגת על ידי סקי-דיל בפרסומיה, למעט בקייטנות השונות ובהתאם לפירוט בכל אחת מהן.

6.11.2. יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה סקי-דיל את לקוחותיה, הינו ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. סקי-דיל אינה אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע פוטר את סקי-דיל ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד.

6.11.3. סקי-דיל אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או רוכשים באתר, ציוד אישי - מלא או חלקי.

6.11.4. יצוין כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד חריג לתאם זאת מראש מול סקי-דיל במעמד ההזמנה, ורק ככל שספק השירותים המקומי יודיע לסקי-דיל שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה לחופשה, סקי-דיל תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע בגין הציוד המבוקש אותו לא ניתן לספק.

6.11.5. שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.

6.11.6. יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום לסקי-דיל אחריות כלפי הלקוח.

6.11.7. יובהר כי ייתכן שבעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל שלא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי מספק מקומי אחר, תזכה סקי-דיל את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי סקי-דיל.

6.11.8. מובהר כי שמירה על הציוד והשימוש בו יהיו באחריותו הבלעדית של הנוסע. בכלל זה, סקי-דיל לא תישא בכל אחריות במקרה שבו נוסע לא יכול היה לגלוש בעקבות אובדן ו/או נזק לציוד ובין היתר, לא תחול על סקי-דיל כל חובה לספק לנוסע ציוד חלופי במקרה כאמור.


6.12. הדרכות סקי


6.12.1. סקי-דיל מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים.

6.12.2. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת סקי-דיל, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.

6.12.3. ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות מרוכזות, ואין המדובר בהדרכות אישיות וכי אין סקי-דיל מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של שיעור הגלישה.

6.12.4. מוסכם על המזמין כי סקי-דיל לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.

6.12.5. יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו.

6.12.6. יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, וסקי-דיל לא יכולה להתחייב לזהות המדריכים, איכותם, ניסיונם או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.

6.13. פסטיבלים


6.13.1. סקי-דיל עשויה להציע ללקוחותיה מעת לעת לרכוש חבילות חופשה הכוללות בין היתר השתתפות בפסטיבלים ו/או באירועים מאורגנים אחרים שתארגן סקי-דיל, אשר במסגרתם יתקיימו הופעות חיות של אומנים, ביניהם זמרים ו/או מוזיקאים אחרים שיוזמנו על ידי סקי-דיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף באותם פסטיבלים (להלן: "הפסטיבלים").

6.13.2. סקי-דיל עשויה לערוך פסטיבלים שיימשכו לתקופה של שבוע ימים (להלן: "פסטיבל ארוך") או לתקופה קצרה יותר, של סוף שבוע בלבד (להלן: "פסטיבל קצר").

6.13.3. מובהר בזאת כי סקי-דיל לא תישא באחריות לטיב הפסטיבלים לרבות לעניין טיב ההופעות החיות שייערכו ולשירותים האחרים שיינתנו לנוסעים במסגרת הפסטיבלים.

6.13.4. סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפסטיבל בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.13.5. יובהר למען הסדר הטוב, כי סקי-דיל אינה חברה להפקת אירועים וכי ארגון הפסטיבלים הינו רכיב נלווה בלבד לשירותים הקבועים אותם נוהגת סקי-דיל לספק ללקוחותיה. לפיכך, ובכפוף לאמור במסמך זה, לא תהיה לנוסע ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל, בקשר עם ביטול הפסטיבל.

6.13.6. בכלל זה, סקי-דיל לא תישא באחריות במקרה שחלק מהאומנים בפסטיבלים ביטלו או דחו את הופעתם מכל סיבה שהיא. במקרה כאמור, סקי-דיל תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להחליף את האומן שביטל את הופעתו באומן אחר, או לחלופין לבטל את הופעתו של האומן ללא הופעה חלופית, והכל מבלי שתקום לנוסע כל טענה או דרישה כלפי סקי-דיל בעניין זה.


6.14. פעילויות בחירה


6.14.1. פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולסקי-דיל אין כל אחריות בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי סקי-דיל בפרסומיה השונים.


6.15. שביתה


6.15.1. הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שסקי-דיל אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור.


6.16. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או באמצעות סקי-דיל, לספקי השירותים המתאימים. כמו-כן יש לעדכן את הנציג מטעם סקי-דיל בכל מקרה כאמור.

6.17. יובהר כי במקרה של תקלה אשר לא הובאה לתשומת ליבה וטיפולה של סקי-דיל, לא יתאפשר לסקי-דיל ו/או מי מטעמה לנסות לסייע לנוסע.


7. בקשות מיוחדות


7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג סקי-דיל להעביר את הבקשה לספק השירות.

7.2. במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סקי-דיל ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

7.3. יובהר כי בקשות מיוחדות, המועברות לספקי השירותים הרלוונטיים, הינן באחריות ספקי השירותים. למען הסר ספק, כל בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בקשר עימה אישור מראש ובכתב מסקי-דיל, לא תחייב את סקי-דיל ו/או את ספקי השירותים.

7.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נוסע שבקשתו המיוחדת נענתה בשלילה יהיה זכאי לבטל את ההזמנה וללא עלות עד 24 שעות לאחר קבלת הודעתה של סקי-דיל בדבר הסירוב לבקשה המיוחדת. באם לא יספק הנוסע תגובה לסקי-דיל בחלוף 24 השעות האמורות, יחשב כאילו הסכים לתנאי ההזמנה ובהעדר הדרישות בבקשה המיוחדת.


8. קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים


8.1. בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט הטומן בחובו סיכונים רבים.

8.2. יובהר כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי המשתתפים, מינם ומגוון הגילאים ו/או מבחינת רמת הגלישה של משתתפי הקבוצה.

8.3. על הוריו של הילד המשתתף בהדרכת סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה.

8.4. הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא חייבת סקי-דיל בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות.

8.5. סקי-דיל לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים ככל שמוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.

8.6. סקי-דיל לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות ספקי השירותים.

8.7. מובהר כי קיום הקייטנה מותנה במספר מינימאלי של משתתפים אשר נקבע ע"י סקי-דיל לפי שיקול דעתה.

8.8. יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות סקי-דיל, מתחלקות ל- 2 רמות גלישה: רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה.

8.9. תנאי להשתתפות ילדים בקייטנה אליהם הם נרשמו על ידי ההורים שלהם – הינה חתימת ההורה/ים על כתב אישור השתתפות בקייטנה, בנוסח המקובל והנהוג בסקי-דיל (שלוקח בחשבון גם את דרישות בית הספר בו יבוצעו ההדרכות/קייטנות) ואשר יימסר להורה/ים, לפני תחילת הקייטנה/הדרכה. יובהר במקרה בו לא יינתן אישור כאמור, בנוסח שיתבקש על ידי סקי-דיל, זכאותו של הילד להשתתפות בקייטנה/הדרכה, תפקע, ללא זכאות לקבלת החזר בגין תשלומים שבוצעו, ומבלי שתהא להורה/ים, כל טענה כלפי סקי-דיל ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

9. הגלישה


9.1. סקי-דיל אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה.

9.2. למען הסדר הטוב, מובהר כי סקי-דיל אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרבות לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים, על שעות הגלישה המותרות באתר ועל הגבלות אשר יחולו, ככל שיחולו, מכל סיבה שהיא על הגלישה וכי האחריות הבלעדית על כך הינה של הנהלת האתר.

9.3. חבילות המשווקות על ידי סקי-דיל כוללות ברוב המקרים גם רכיב סקי-פס לגלישה באתר הסקי. כל נוסע המעוניין לבטל את רכיב הסקי-פס מכל סיבה שהיא הנוסע יכול לפנות, באחריותו הבלעדית והמלאה, לסקי-דיל לפחות 7 ימים לפני מועד היציאה לחופשה בבקשה להסיר את רכיב הסקי-פס מההזמנה וסקי-דיל תהיה רשאית, אך לא חייבת, להחזיר ו/או לזכות את הנוסע בעלות הסקי-פס.- במקרה כאמור, ככל שירצה הלקוח לרכוש סקי-פס לאחר ביטול הרכיב מההזמנה, יהיה אחראי באופן בלעדי לפנות אל משרדי הסקי-פס באתר הסקי ולרכוש לעצמו את הסקי-פס, והכל מבלי שתהיה לו כל טענה כנגד סקי-דיל בקשר עם הסקי-פס ו/או מחירו.

9.4. מובהר בזאת כי הסקי-פס ותנאיו, לרבות משך יום הגלישה ושעות פעילות המעליות באתר, יהיה כפוף להנחיות והנהלים השונים בין האתרים השונים ולתנאי מזג האוויר. בכל מקרה נוסע לא יהיה זכאי להחזר כספי או זיכוי בגין אי ניצול של סקי פס מכל סיבה שהיא, לרבות בגין זמני הנסיעות בין שדה התעופה לאתר הגלישה (ולהפך) ו/או במקרה שאתר הגלישה ייסגר מכל סיבה אשר אינה תלויה בסקי-דיל.

9.5. מובהר כי שמירה על הסקי-פס והשימוש בו יהיו באחריותו הבלעדית של הנוסע. בכלל זה, סקי-דיל לא תישא בכל אחריות במקרה שבו נוסע לא יכול היה לגלוש בעקבות אובדן הסקי-פס, ובין היתר, לא תחול על סקי-דיל כל חובה לרכוש לנוסע סקי-פס חלופי במקרה כאמור.


10. ציוד הנוסע


10.1. סקי-דיל אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד.


11. עדכונים


11.1. נציגי סקי-דיל הנמצאים באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות אפליקציית סקי-דיל (כמפורט להלן) ו/או באמצעות מסרונים (SMS/ WHATSAPP), את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירותים השונים. האחריות על עדכון הפרטים האישיים של הנוסעים ומסירתם לנציג סקי-דיל, חלה על הנוסע.

11.2. בנוסף, סקי-דיל ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את אפליקציית סקי-דיל אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. האפליקציה נתמכת על ידי מרבית מכשירי הטלפון החכמים. באפליקציה יימסרו לנוסעים עדכונים שוטפים מסקי-דיל, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, מבצעים שונים, שינוים ועדכונים שעשויים לחול מעת לעת בהרכב החבילה או בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירותים השונים. הורדת האפליקציה והשימוש בה אינם כרוכים בתשלום, וכפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה כפי שייקבעו על ידי סקי-דיל מעת לעת.

11.3. האחריות על הורדת האפליקציה למכשיר הנייד של הנוסע ועל הפעלתה, חלה על הנוסע בלבד.

11.4. במקרה שנוסע לא יהיה מודע לעדכון כאמור בפרק זה, מכל סיבה שהיא, לא תקום לו טענה כנגד סקי-דיל.


12. מיגון וציוד נלווה


12.1. חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי סקי-דיל, אינה כוללת ציוד מיגון.

12.2. סקי-דיל ממליצה לכל הנוסעים לגלוש עם מיגון ראש/ ישבן/ ידיים/ ברכיים/ מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ברמת הגלישה.

12.3. ביחס לאבזרים ו/או ציוד נלווה שסקי-דיל עשויה להעניק לנוסעים מעת לעת (משקפי דף, אביזרי חימום וכד')ללקוחות, בתשלום או ללא תשלום – יובהר כי סקי-דיל אינה אחראית לציוד ולאביזרים האמורים, והשימוש בהם הינו על אחריות הנוסעים/משתמשים בלבד.


13. חוברת סקי-דיל ופרסומיה


13.1. השירותים המופיעים בחוברת סקי-דיל ובטופס ההזמנה הם באחריותם של ספקי השירותים השונים.

13.2. כל המידע המפורסם על ידי סקי-דיל, ובפרט בטבלת נתוני אתרי הסקי שאובים מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית, וסקי-דיל אינה אחראית להתאמה בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח.

13.3. הנתונים המפורטים בחוברת סקי-דיל נכונים ליום הדפסת החוברת ואין סקי-דיל אחראית לשינויים, תקלות או שיבושים שאירעו ו/או עלולים לקרות לאחר מכן לרבות במהלך השהות ו/או בכלל.

13.4. מעת לעת סקי-דיל תהא רשאית להציע מוצרים ושירותים שאינם מופיעים בפרסומיה הרשמיים – על הזמנות אלו ייתכן ויחולו הוראות ומגבלות נוספות מעבר לאמור בתנאים אלו.

14. כרטיס SIM


14.1. סקי-דיל עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM (של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים), גלישה בחו"ל.

14.2. כרטיסי ה- SIM יוענקו רק ללקוחות מעל גיל 12, למעט ללקוחות היוצאים לחופשות סוף שבוע, לחופשות באנדורה או ליעדים אחרים לפי קביעת סקי-דיל.

14.3. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM יהא באחריות הנוסע, וכי סקי-דיל לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.

14.4. חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי נציגי סקי-דיל ועד גמר המלאי.

15. שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה


15.1. סקי-דיל עשויה להעניק מעת לעת ללקוחותיה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה.

15.2. גובה השוברים ותנאי מימושם (לרבות תאריך פקיעתם) ייקבעו מעת לעת על ידי סקי-דיל ורשת קולומביה.

15.3. מימוש השוברים יהיה בהתאם לנהלי קולומביה בלבד. בכלל זה, סקי-דיל אינה אחראית על מימוש השוברים ו/או על המוצרים שיירכשו באמצעותם.

15.4. יובהר כי ככל ולאחר מימוש השובר יבטל הלקוח את החופשה אותה הזמין, תעמוד לסקי-דיל הזכות לחייב את הלקוח בשווי השובר כפי שמומש על ידי הנוסע ו/או מי מטעמו עד לאותו המועד.


16. מחירים ושערי חיוב


16.1. מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.

16.2. המחיר ייקבע עם ביצוע ואישור ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לדרישות ו/או התאמות, אשר יתבקשו על ידי הלקוח.

16.3. מחיר החבילות המוצעות על ידי סקי-דיל יהיה במטבע אירו, בעוד חיוב התשלום בפועל יהיה בש"ח, כאשר שער המרת המטבע לתשלום יהיה שער העברות והמחאות  האחרון של מטבע האירו, כפי שמוכר בנק בישראל, ביום העסקים הקודם ליום התשלום.

16.4. יובהר בזאת כי למעט איפה שנאמר אחרת במפורש במסמך זה, תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן לתמחר את מרכיבי החבילה בנפרד, וסקי- דיל לא תהא מחויבת לאפשר ללקוחות ולנוסעים לקבל את פירוט העלויות של מרכיבי החבילה. לפיכך, לא תשמע כלפי סקי-דיל כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו בהתאם למחירון הספקים השונים של רכיבי החבילה.

16.5. על אף האמור, יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת בין היתר, במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות הנוסעים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות ו/או ברכיבים אחרים של החבילה.


17. התשלום והבטחתו


17.1. פרטי כרטיס האשראי שימסור הלקוח לסקי-דיל ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי), והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים לסקי-דיל /או לספקי השירותים בהתאם להזמנת הלקוח כפי שתאושר על ידי הלקוח.

17.2. סקי-דיל תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב לסקי-דיל ו/או לספקיה כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים, חיובים שבוצעו בחסר – כגון חנויות השכרת ציוד במידה והציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בכלל (באתרים בהם השכרת ציוד הינה חלק מהחבילה) וכד'. יובהר כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי סקי-דיל כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח לסקי-דיל ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או ומסמכי סקי- דיל בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים לסקי-דיל, מאשר הנוסע כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור.

17.3. לא ניתן לעשות שימוש במסגרת ההזמנות ו/או בכל הקשור לשירותיה ולמוצריה של סקי-דיל בכרטיסי אשראי שלא הונפקו על ידי תאגיד (לרבות בנק) ישראלי, וסקי-דיל לא תכבד עסקאות עם כרטיסים אלו.


18. החזרים


18.1. החזרים שמועד ביצועם נקבע בדין, יבוצעו כאמור על ידי סקי-דיל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

18.2. לא יבוצע החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים וביניהם ספקי השירותים ולא  יבוצע החזר כספי עבור שירותים שסקי-דיל לא קיבלה בגינם כספים מאת אותם צדדים שלישיים לרבות ספקי השירותים.

18.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכל מקרה אחר ו/או שונה, אזי ככל שהנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד סקי-דיל, יבוצע ההחזר עד 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול על ידי סקי-דיל (או מועד מאוחר יותר, בכפוף להוראות הדין) ולפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע.


19. מניין הימים


19.1. במניין הימים המחושבים של החופשות המוזמנות על-ידי סקי-דיל, יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה הינם ימים חלקיים בלבד.

19.2. זמני היציאה מישראל וההגעה לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין סקי-דיל מתחייבת להשלים את הימים במלואם.

19.3. נוסעים שיגיעו לחדר האוכל לאחר שעת סגירתו, מכל סיבה שהיא, לא יוכלו לקבל ארוחה מלאה. סקי-דיל תפעל, אך היא אינה מתחייבת, כי לנוסעים אלו יוגשו כריכים ו/או שתוגש ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.


20. מימוש הטבות / הנחות


20.1. ביחס ללקוחות אשר הוענקה להם, מכל סיבה שהיא, הנחה ו/או הטבה עתידית בכתב לרכישת חבילת SKIDEAL ("ההנחה") תחולנה גם ההוראות המפורטות להלן.

20.2. הלקוח מאשר כי ככל שמימש הנחה בביצוע הזמנה, הרי שבחן, בדק והבין את התנאים וההוראות הקבועים בכל הקשור למימוש ההנחה.

20.3. במקרה שההנחה ניתנה במסגרת ביטול הזמנה, הלקוח מאשר כי ידוע לו שסכומים אשר יוענקו לו במסגרת ההנחה כפופים לכך שלא קיבל בגין החזר חברת ביטוח בגין העובדה שהחופשה שהוזמנה על ידו לא יצאה לפועל.

20.4. הלקוח מודע כי אפשרות הניצול של ההנחה שהוענקה לו כחלק מהתשלום הקבוע בהזמנה, מתבסס על הצהרתו האמורה, וכי ככל שיתברר כי התקבלו אצלו (או מי מטעמו) תשלומים מחברת הביטוח, ידרש לשלם לסקי-דיל את סכום ההטבה שניתנה לו בהזמנה זו, וזאת מבלי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של חברת הביטוח ו/או סקי-דיל ביחס למעשה/מחדל האמור.

20.5. ככל שניתנה הנחה במסגרת הליך של ביטול הזמנה, ההנחה תחושב בהתאם לשער החיוב במועד ביצוע ההזמנה המקורית.

20.6. מימוש ההנחה הינו עבור חופשה אחת בלבד ועבור אדם אחד בלבד.

20.7. ההנחה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. עם זאת שינוי שם המוטב יתאפשר בכפוף לתשלום כפי שצוין בטופס קבלת ההנחה האישי שנמסר ללקוח ועלותו תהיה לכל הפחות 190 יורו לאדם.

20.8. התקופה בה ניתן לממש את ההנחה הינה בהתאם להסכמה אליה יגיעו הנוסע וסקי-דיל בכל מקרה לגופו. ככל שנוסע היה זכאי להנחה, ולא מימש אותה, באופן מלא או חלקי, לפני פקיעתה, סקי-דיל תהא פטורה מכל התחייבות בגינה.

20.9. לא ניתן יהיה לממש את ההנחה בנוסף להנחות נוספות ו/או מבצעים נוספים של סקי-דיל.

20.10. לעניין הזמנה שתבוצע באמצעות מימוש ההנחה, הרי שעל אף האמור בפרק דמי הביטול ו/או ביחס לדמי הביטול הקבועים בו, הרי שהחל ממועד בחירת החופשה העתידית שבגינה ניתן לממש את ההנחה, יהיו דמי הביטול/שינוי כמפורט להלן, ואולם במקרה בו הלקוח יבקש לבטל את החופשה, גובה דמי הביטול יופחת באופן זהה גם מהתשלום שנקבע וגם מהיקף ההנחה שמומש:


20.10.1. לאחר חלוף 24 שעות ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 50% מעלות החבילה לנוסע (לפני ההנחה שמומשה).

20.10.2. מ-54 ימים ועד 29 ימים לפני מועד היציאה -65% מעלות החבילה לנוסע (לפני ההנחה שמומשה).

20.10.3. מ-28 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה - 75% מעלות החבילה לנוסע (לפני ההנחה שמומשה).

20.10.4. מ-14 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות החבילה לנוסע (לפני ההנחה שמומשה).
לדוגמא: נוסע בעל זכאות להנחה של 1,000 יורו אשר רכש חבילה בשווי 2,000 יורו (כלומר, שילם מעבר להנחה 1,000 יורו עבור ההזמנה), ושלח הודעת ביטול שהתקבלה אצל סקי-דיל 28 ימים לפני יום היציאה- יחויב בדמי ביטול על סך 750 יורו (75% מהעלות ששולמה בפועל) עבור כל נוסע אשר החופשה שהוזמנה עבורו בוטלה.
לנוסע תוחזר יתרה בסך 250 יורו, כאשר ההנחה שתעמוד לרשותו לרכישת חופשה בסקי-דיל, תופחת גם היא ב- 750 יורו (תיוותר הנחה עתידית של 250 יורו) אשר תוקפה יפוג במועד הרשום בטופס החלופות עליו חתם הלקוח.

יובהר כי בכל מקרה לא תחול על סקי-דיל החובה לבצע החזר כספים בפועל, בגין רכיבי ההנחה שמומשו על ידי הלקוח – והחזרים כאמור, ככל שיגיעו, יבוצעו על דרך הענקת הנחות עתידיות בהתאם לתנאים הקבועים בטופס החלופות עליו חתם הלקוח ולתנאים אלו.


21. חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות


21.1. בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה, שהתנאים המופיעים במסמך זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בתנאים אלו ובטופס האמור.

21.2. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.

21.3. במקרה שייקבע כי הוראה מהוראות מסמך זה הינה בלתי חוקית, בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לרבות באשר למשכה, היקפה הגיאוגרפי, הפעילות או הנושא הנדונים בה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של המסמך והן תעמודנה בתוקפן, במלואן וכלשונן.

21.4. במקרה כאמור, סקי-דיל תפעל על מנת ליישם את הוראות המסמך כרוחו וכלשונו, לרבות באמצעות החלפת ההוראה הבלתי חוקית, הבלתי אכיפה ו/או הבטלה כאמור, לפי העניין, בהוראה חלופית שתוצאתה ופועלה זהות בעיקרה.

21.5. מוסכם, על ידי הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב על טופס ההזמנה לרכישת שירותי התיירות, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לשירותים שנרכשו מאת סקי-דיל לרבות חבילת הסקי תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.


22. מעמד התנאים הכלליים


22.1 עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת סקי ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרים או שירותים אחרים, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין סקי- דיל הסכם, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.

22.2. הצדדים מצהירים כי עם חתימת הנוסע על טופס ההזמנה, כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים, בכתב או בעל-פה, בטלים ומבוטלים, וכי חתימת טופס ההזמנה מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע ו/או פורסמו על ידי סקי-דיל, בכתב או בעל-פה.

22.3. מוסכם בין הצדדים כי התנאים המופעים לעיל וביחד עם אלו המופיעים בטופס ההזמנה ופרטי ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ולא קיימים תנאים אחרים מלבדם.


עודכן לאחרונה: 05/05/2024

 

תפריט נגישות