דברו איתנו

קבלו הצעה

03-7110400
About אודות Contact צרו קשר Register הרשמה
הרשמה
צוות מומחי הסקי שלנו ישמחו לספר לך על מגוון חופשות ה-SkiDeal שלנו ולעזור לך למצוא את החופשה המושלמת בשבילך!
שירות LIVE באתר!
GIFT CARD
Phone Email us
פסגות הרים מושלגים פסגות הרים מושלגים

תנאים ואחריות

תנאים ואחריות
סקי-דיל מבקשת להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים למידע המובא להלן כחלק בלתי ‏נפרד מהזמנתם, והמהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה (וכן פרטים משלימים הנמצאים ‏בשובר השכרת הרכב ו/או בחוברת סקי-דיל) את חוזה ההתקשרות בין סקי-דיל ולקוחותיה ‏ו/או מי מטעמם.‏


כללי
‏1.‏ חברת "סקי-דיל" (להלן: "סקי-דיל") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין ‏הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, ‏מלונות דירות, בעלי דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות וחנויות ‏להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים.‏
‏2.‏ כתוצאה מכך, אין סקי-דיל אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, ‏עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ‏ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים באמצעות סקי-דיל על ידי ספקי ‏השירותים או מי מטעמם. ‏
‏3.‏ סקי-דיל ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, ‏נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או ‏שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות ‏רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.‏
‏4.‏ יובהר כי ככל ויבוצעו הזמנות דרך אתר האינטרנט של סקי-דיל (ולא באמצעות ‏נציג טלפוני), אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את ‏העסקה (לרבות, אך לא רק, בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) ‏יימסרו ללקוחות על ידי נציג סקי-דיל, בהתאם לפרטים שמסר לסקי-דיל במהלך ‏הרישום. יובהר כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג סקי-דיל, ההזמנה ‏לא תחייב את סקי-דיל. ‏
‏5.‏ האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך. ‏
‏ ‏
‏קבלת מסמכי נסיעה
‏6.‏ מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ‏ובתנאי שהנוסע שילם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם ‏הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי סקי-דיל ו/או כלפי צדדים שלישיים. ‏
‏7.‏ השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, ‏אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את ‏הנוסע מהתחייבויותיו כלפי סקי-דיל.‏
‏8.‏ על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מסקי-דיל או מי מטעמה, ‏ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ‏ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, ‏תואמים את ההזמנה שאותה ביצע. ‏


התייצבות לטיסות
‏9.‏ ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות ‏‏3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים ‏את תהליך היציאה מאותה מדינה. ‏
‏10.‏ סקי-דיל לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות ‏בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג ‏אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכד'.‏
‏11.‏ לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין ‏היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת סקי-דיל. ‏
‏12.‏ למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה ‏באחריותו הבלעדית של הנוסע. ‏
‏13.‏ על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת ‏התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה ‏התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן ‏בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל. ‏


שדות תעופה
‏14.‏ סקי-דיל אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה ‏השונים בעולם.‏
‏-‏ יש לשים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, ‏מוצרי טואלטיקה ועוד על המטוס. 


דרכון וויזות
‏15.‏ באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, ‏מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך ‏לפי תנאי מדינת היעד.‏
‏16.‏ על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של ‏הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. יובהר כי לנוסע ו/או ‏מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל בקשר עם האמור. באם ‏הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני סקי-דיל, אולם, היציאה והכניסה ‏לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד. ‏


טיסות
‏17.‏ קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה.‏
‏18.‏ יובהר כי יתכנו שינויים בלוח הזמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות. ‏
‏19.‏ שעות הטיסות הנמסרות על ידי סקי-דיל (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן ‏בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסקי-דיל, נכון ליום הפרסום. ‏האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ‏ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולסקי-דיל לא ‏תהא כל אחריות בקשר לכך. ‏
‏20.‏ מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ‏ומסלולי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה. ‏
‏21.‏ במידה והנוסע ימצא אי התאמה בין "תוכנית הנסיעה" (פירוט שירותי התיירות ‏לפי התאריכים שנמסרו לנוסע ב"תוכנית הנסיעה"-‏Itinerary‏) וכרטיס הטיסה, על ‏הנוסע לפנות באופן מידי לשירות הלקוחות של סקי-דיל או לחברת התעופה.‏
‏22.‏ למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות ‏התעופה. ‏
‏23.‏ מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד ‏ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.‏
‏24.‏ הארוחות במטוס, ככל ותהיינה, מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ‏ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שיוגשו בטיסה (בקשה לארוחה ‏כשרה/צמחונית וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן ‏בגדר בקשה בלבד וסקי-דיל אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ‏ההזמנה. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות ‏חטיפים, כרוכה בתשלום.‏
‏25.‏ כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.‏
‏26.‏ מודגש בזאת כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע הנובע ממסירת שם ‏שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לאחר הכרטוס, יחויב בתוספת תשלום של כ-100 ‏יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות הספק), מאחר וייחשב כשינוי בחברת התעופה ‏וזאת בהתאם לנהליה.‏
‏27.‏ במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת ‏מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזור (לישראל) תבוטל באופן ‏אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי ‏מחברת התעופה ו/או מסקי-דיל. 
‏28.‏ עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל ‏האווירי ו/או ספק השירות בלבד.‏
‏29.‏ על הנוסע לברר מראש איזה ציוד לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.‏
‏30.‏ הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סקי-דיל באשר לנזק ו/או הפסד אשר ‏נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיסה.‏
‏31.‏ יובהר כי נסיעות ברכבות במדינות היעד וכן שירותים נוספים יהיו כפופים ‏לתנאים אשר נקבעים על ידי ספקי השירות עצמן, והוראות פרק זה יחולו ‏בשינויים המחויבים. ‏


העברות
‏32.‏ העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, וסקי-דיל אינה אחראית על ‏כל נזק העלול להיגרם על ידי מוביל יבשתי. ‏
‏33.‏ יש לשים לב כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים ‏להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים ‏בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של סקי-דיל.‏


השכרת רכב
‏34.‏ לבקשת הנוסע, סקי-דיל תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש ‏להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה.‏
‏35.‏ סקי-דיל תזמין עבור הנוסע רכב מהסוג שיבחר, מחברת ההשכרה, ותספק לנוסע ‏את שוברי ההזמנה וההשכרה המתאימים (להלן: "שובר ההשכרה"), והכול כפי ‏שיסוכם וייחתם בהזמנת הנוסע.‏
‏36.‏ סקי-דיל אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ‏ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ‏ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ‏ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג ‏האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.‏
‏37.‏ תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י ‏הספקים וחברות השכרת הרכב עצמם.‏
‏38.‏ יובהר כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט ‏GPS‏, ו/או כל ציוד נוסף אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת ועל הנוסע חלה ‏האחריות לברר עלויות אלו, ככל שישנן, מבעוד מועד ולשלם אותן ישירות לחברת ‏ההשכרה.‏
‏39.‏ מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ‏ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם ‏בעת ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.‏
‏40.‏ שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על ‏גב שובר ההשכרה מראש.‏
‏41.‏ בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול ‏חלקי של השובר. ‏
‏42.‏ כיסוי ביטוחי ‏CDW‏ הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, עם זאת, בכל מקרה של נזק ‏לרכב השכור תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק או גניבה, בהתאם ‏לתנאים הנהוגים בחברות ההשכרה.‏
‏43.‏ במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי ‏בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.‏
‏44.‏ מומלץ להיעזר באמצעים השונים כגון: מפת דרכים מתאימה ו/או מערכת ניווט ‏מסוג ‏GPS‏ בכדי לאתר את נתיב הנסיעה לאתר הסקי. ‏
‏45.‏ יצוין כי לעיתים ניתנת האפשרות להוספת אמצעי ניווט שונים לרכב בתוספת ‏תשלום מחברת ההשכרה.‏
‏46.‏ מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה סקי-דיל באתר, במידה ויש, או ‏לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל ‏אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של סקי-דיל. ‏
‏47.‏ למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה ‏סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל ‏טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סקי-דיל בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או ‏יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.‏
‏48.‏ באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, ‏בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב. ‏
‏49.‏ לנוסעים דרך אוסטריה שוויץ ומדינות נוספות: חובה לרכוש לפני הכניסה מדבקת ‏אגרה לכבישים המהירים אותה יש להדביק על שמשת הרכב.‏


בתי מלון
‏50.‏ ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ‏ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים. מרווח הזמן ‏האמור נועד לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים ‏המגיעים למלון. שינויים בזמני הכניסה והעזיבה של החדרים נתונים להחלטת ‏המלון. ‏
‏51.‏ במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות ‏נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, סקי-דיל לא תישא בעלות ‏ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ‏ו/או פיצוי מסקי-דיל. ‏
‏52.‏ כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות במלון המוזמן, ‏לא תישא סקי-דיל בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסקי ‏דיל.‏
‏53.‏ רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ‏ומדינה. ‏
‏54.‏ חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ‏ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים ‏עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים ‏האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה לסקי-דיל כל אחריות בנוגע לכך. ‏
‏55.‏ במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור ‏שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה ‏וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת ‏סקי-דיל.‏
‏56.‏ סקי-דיל אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון ‏או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון. ‏
‏57.‏ סקי-דיל אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות ‏מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ‏ו/או זמינותם של שירותי המלון.‏
‏58.‏ יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות סקי-דיל ‏וסקי-דיל לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי ‏המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם ‏המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי. ‏
‏59.‏ ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה ‏כפולה. אין באפשרות סקי-דיל ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או ‏מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית ‏המלון ו/או כל דרישה נוספת. ‏
‏60.‏ במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים ‏נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או ‏מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, וסקי-דיל לא תוכל ‏לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו ‏הבלעדי של בית המלון.‏
‏61.‏ ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. סקי-דיל לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י ‏דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות ‏מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, ‏חדרים עם מרפסות וכד'). ‏
‏62.‏ במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, סקי-דיל ו/או מי ‏מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, ‏בבניין המרכזי ו/או באותו אגף. ‏
‏63.‏ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג סקי-דיל ‏להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות ‏כלפי הנוסע למילויה, אלא אם סקי-דיל אישרה לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.‏
‏64.‏ במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע ‏מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סקי-דיל ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ‏ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה ‏הסופי של ההזמנה.‏
‏65.‏ מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. סקי-‏דיל אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.‏
‏66.‏ ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ‏ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש. ‏
‏67.‏ במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הספק המקומי ו/או הנהלת בית ‏המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו ‏הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על ‏הנהלת המלון ו/או הספק המקומי, וסקי-דיל תהיה פטורה מכל אחריות לכך.‏
‏68.‏ על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל ‏הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.‏
‏69.‏ יובהר כי הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר ‏בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.‏
‏70.‏ יש לקחת בחשבון כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת ‏השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר ‏והציוד שבו.‏
מס עירוני ‏
‏71.‏ במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או ‏מקומי בסך של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם.‏
‏72.‏ התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה שמשווקת על ידי סקי-דיל, ויש לשלמו ‏ישירות למקום הלינה במהלך החופשה, לעיתים בתחילתה. ‏
דירות/מלון דירות ‏
‏73.‏ מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, ‏המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית. ‏
‏74.‏ סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות ‏אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב ‏הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן ‏ולטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה‎.‎
‏75.‏ יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, ‏והחדרים לא ינוקו במהלך השבוע, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק ‏מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק ‏השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק ‏מהדירות, לרבות לא ביצוע תשלום.‏
‏76.‏ במקרה של שהות במלון הדירות, וככל והנוסע ביקש להזמין ארוחות, אזי ‏הארוחות יסופקו לנוסע במסעדות מחוץ למלון הדירות, כנגד הצגת קופון בלבד, ‏בהתאם למדיניות של כל בית עסק. ‏
‏77.‏ שמירת הקופונים הינה באחריות הנוסע בלבד. ‏
‏78.‏ מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות. ‏
‏79.‏ במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר ‏הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו לסקי-‏דיל על ביטול. ‏
‏80.‏ על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות ‏בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.‏
‏81.‏ הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה ‏לרבות לנזקים שייגרמו על ידי אורחיו. ‏
‏82.‏ יובהר כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר ‏פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.‏
‏83.‏ האמור בסעיפים 81-72 יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק ‏מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעירת הסקי. ‏
שירותים נוספים
‏84.‏ שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, ‏טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ‏ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף ‏המפעיל בלבד, מבלי שלסקי-דיל תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות ‏או על עלותם, לרבות במקרים בהם סקי-דיל פירסמה שירותים אלו באיזה מבין ‏פירסומיה.‏


השכרת ציוד גלישה
‏85.‏ לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) ‏או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) יובהר כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, ‏נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית ‏המוצגת על ידי סקי-דיל בפרסומיה.‏
‏86.‏ יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה סקי-דיל את לקוחותיה, הינו ‏ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. סקי-דיל אינה ‏אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות ‏העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע ‏פוטר את סקי-דיל ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי ‏מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד. ‏
‏87.‏ סקי-דיל אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או ‏רוכשים באתר, ציוד אישי - מלא או חלקי. ‏
‏88.‏ יצוין כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד ‏חריג לתאם זאת מראש מול סקי-דיל במעמד ההזמנה, ורק במידה והספק המקומי ‏יודיע לסקי-דיל שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה ‏לחופשה, סקי-דיל תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע. ‏
‏89.‏ שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע ‏להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.‏
‏90.‏ יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה ‏סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום לסקי-דיל אחריות כלפי ‏הלקוח. ‏
‏91.‏ יובהר כי ייתכן ובעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד ‏זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל ולא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי ‏מספק מקומי אחר, תזכה סקי-דיל את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין ‏השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת ‏הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי סקי-דיל. ‏


הדרכות סקי
‏92.‏ סקי-דיל מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי ‏השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם ‏וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות ‏השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר ‏המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ‏ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים. ‏
‏93.‏ הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת סקי-דיל, בגין שינויים שיחולו ‏בהדרכות הסקי, כאמור לעיל. ‏
‏94.‏ ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות מרוכזות, ואין המדובר ‏בהדרכות אישיות וכי אין סקי-דיל מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של ‏שיעור הגלישה. ‏
‏95.‏ מוסכם על המזמין כי סקי-דיל לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ‏ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.‏
‏96.‏ יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך ‏הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו. ‏
‏97.‏ יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, וסקי-דיל לא ‏יכולה להתחייב לזהות המדריכים, או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.‏
‏98.‏ הזמנת הדרכות שלא במסגרת ההזמנה הראשית אלא בסמוך לפני הטיסה לחופשה ‏תהא אפשרית אם תשלח בכתב לסקי- דיל, עד 2 ימי עסקים לפני הטיסה ‏‏(ובבולגריה, עד 7 ימים לפני הנסיעה) – אולם היא כפופה לאישור חוזר של סקי-‏דיל, ולזמינות בית הספר לסקי, כאשר סקי-דיל לא יכולה להתחייב לקבלת אישור ‏כאמור מבית הספר, כמפורט בבקשת הלקוח.‏
‏99.‏ ביטול הדרכות, וקבלת החזר בגינן, יהיה אפשרי ובלבד שהודעת הביטול תימסר ‏לסקי-דיל בכתב, עד 2 ימי עסקים לפני הטיסה (ובבולגריה, עד 7 ימים לפני).  בכל ‏מקרה אחר, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין ההדרכה


קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים
‏100.‏ בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל ‏מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא ‏הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים ‏בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי ‏הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט הטומן בחובו סיכונים רבים.‏
‏101.‏ יובהר כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי ‏המשתתפים, מינם ומגוון הגילאים ו/או מבחינת רמת הגלישה של משתתפי ‏הקבוצה. ‏
‏102.‏ על הוריו של הילד המשתתף בהדרכה סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה ‏מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת ‏המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה. ‏
‏103.‏ הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד ‏להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא ‏באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא ‏חייבת סקי-דיל בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות. ‏
‏104.‏ סקי-דיל לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים במידה ‏ומוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.‏
‏105.‏ סקי-דיל לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות ‏ספקי השירות.‏
‏106.‏ סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות לביטול קבוצת קייטנה במצב בו אין מינימום ‏משתתפים אשר נקבע ע"י סקי-דיל לפי שיקול דעתה.‏
‏107.‏ יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות סקי-דיל, הינן ב- 2 רמות גלישה: ‏רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ‏ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה ‏של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה. ‏
הגלישה ‏
‏108.‏ סקי-דיל אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי ‏מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות ‏התעופה.‏
‏109.‏ למען הסדר הטוב, סקי-דיל אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית ‏על התאמת האתר ו/או המסלולים לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים.‏
‏ ‏

ציוד הנוסע ‏
‏110.‏ סקי-דיל אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד ‏הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק ‏במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד.‏


פעילויות בחירה
‏111.‏ פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ‏ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולסקי-דיל אין כל אחריות ‏בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי סקי-דיל בפרסומיה ‏השונים.‏
עדכונים ‏
‏112.‏ נציגי סקי דיל הנמצאים, באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן ‏באמצעות מסרונים (‏SMS‏) ו/או באמצעות אפליקציית סקי דיל ו/או באמצעות ‏אפליקציית וואטסאפ, את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת ‏לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. האחריות על עדכון ‏הפרטים ומסירתם לנציג סקי דיל, חלה על הנוסע. ‏
‏113.‏ בנוסף, סקי דיל ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את ‏אפליקציית סקי דיל אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. ‏האפליקציה נתמכת על ידי מרבית מכשירי הטלפון החכמים. באפליקציה יימסרו ‏לנוסעים עדכונים שוטפים מסקי דיל, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, ‏מבצעים שונים, שינוים ועדכונים שעשויים לחול מעת לעת בהרכב החבילה או ‏בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. הורדת האפליקציה והשימוש ‏בה אינם כרוכים בתשלום. ‏
‏114.‏ האחריות על הורדת האפליקציה למכשיר הנייד של הנוסע ועל הפעלתה, חלה על ‏הנוסע בלבד.‏


הזמנות מוצרים ‏
‏115.‏ מעת לעת סקי דיל תהא רשאית להציע מוצרים ושירותים שאינם מופיעים ‏בפרסומיה הרשמיים – על הזמנות אלו ייתכן ויחולו הוראות ומגבלות נוספות ‏מעבר לאמור בתנאים אלו.‏
מיגון
‏116.‏ חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי סקי-דיל, אינה כוללת ציוד ‏מיגון. ‏
‏117.‏ סקי-דיל ממליצה לכל הגולשים לגלוש עם מיגון ‏ראש/ישבן/ידיים/ברכיים/מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ‏ברמת הגלישה.‏


ביטוח
‏118.‏ על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי ‏והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, ‏לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי, ביטוח סיכוני ביטול ‏העסקה, וביטוח מטען וציוד.‏
‏119.‏ לתשומת לב הנוסעים, לידיעת סקי-דיל, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש ‏לבצע לפני היציאה לחופשה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה. ‏
‏120.‏ לידיעת סקי-דיל, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ‏ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא ‏רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סקי-דיל. למען הסר ספק, אין ‏מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם סקי-דיל, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח ‏שלו.‏
‏121.‏ תשומת לבכם כי ישנן חברות ביטוח המציעות למבוטחים לרכוש ביטוח למקרים ‏של ביטולי חופשה, וסקי-דיל ממליצה ללקוחותיה לבחון את כדאיותם. ‏


חוברת סקי-דיל
‏122.‏ כל המידע המפורסם על ידי סקי-דיל, ובפרט בטבלת נתוני אתרי הסקי שאובים ‏מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית, וסקי-דיל אינה אחראית ‏להתאמה מוחלטת בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח. ‏
‏123.‏ הנתונים המפורטים בחוברת סקי-דיל נכונים ליום הדפסת החוברת ואין סקי-דיל ‏אחראית לשינויים, תקלות או שיבושים שאירעו ו/או עלולים לקרות במהלך ‏השהות ו/או בכלל.‏
‏124.‏ השירותים המופיעים בחוברת סקי-דיל ובטופס ההזמנה מבוצעים הינם ‏באחריותם של ספקי השירותים השונים.‏
‏125.‏ יובהר כי בקשות מיוחדות, ובכלל זה בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או ‏לחברת השכרת הרכב ו/או כל שירות אחר במסגרת החופשה, המועברות לספקי ‏השירותים הרלוונטיים, הינן באחריות ספקי השירותים. למען הסר ספק, כל ‏בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בקשר עימה אישור מראש ובכתב, לא תחייב את ‏סקי-דיל ו/או את ספקי השירותים.‏
‏126.‏ בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות ‏או באמצעות סקי-דיל, לספקי השירותים המתאימים. כמו-כן יש לעדכן את הנציג ‏מטעם סקי-דיל בכל מקרה כאמור.‏
‏127.‏ יובהר כי במקרה של תקלה אשר לא הובאה לתשומת ליבה וטיפולה של סקי-דיל, ‏לא יתאפשר לסקי-דיל ו/או מי מטעמה לסייע לנוסע.‏


כרטיס ‏SIM‏ ‏
128.‏ סקי-דיל עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ‏כרטיסי ‏SIM‏ (של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים), הכוללים דקות ‏שיחה וגלישה מחו"ל. ‏
‏129.‏ כרטיסי ה- ‏SIM‏ יוענקו ללקוחות מעל גיל 12, למעט ללקוחות היוצאים לחופשות ‏באנדורה, סוצ'י או ליעדים אחרים לפי קביעת סקי-דיל. ‏
130.‏ יובהר כי השימוש בכרטיס ה- ‏SIM‏ יהא באחריות הנוסע, וכי סקי-דיל לא תהא ‏אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- ‏SIM‏ על ידי הלקוחות ‏ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי ‏הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד. ‏
131.‏ חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי סקי-דיל עד גמר המלאי.‏


שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה ‏
‏132.‏ סקי-דיל עשויה להעניק מעת לעת ללקוחותיה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה ‏הבלעדי והמוחלט, שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה.‏
‏133.‏ גובה השוברים ותנאי מימושם (לרבות תאריך פקיעתם) ייקבעו מעל לעת על ידי ‏סקי-דיל ורשת קולומביה.‏
‏134.‏ לא ניתן יהיה לממש את השוברים בנוסף להנחות נוספות ו/או מבצעים נוספים ‏ברשת ו/או יחד עם השלמת התשלום בגיפטקארד. ‏
‏135.‏ לא ניתן להמיר את השובר למזומן, ולא יינתן עודף בגין ניצול חלקי של השובר.‏
‏136.‏ השובר אינו ניתן למימוש בסניפי עודפים. בסניף אילת – מהשובר ינוכה מע"מ. ‏
‏137.‏ השובר הינו אישי ואינו ניתן למכירה. לא ניתן לשחזר שוברים שאבדו.‏
‏138.‏ סקי-דיל אינה‎ ‎אחראית‎ ‎על‎ ‎מימוש‎ ‎השוברים‎ ‎ו‎/‎או‎ ‎על‎ ‎המוצרים‎ ‎שיירכשו‎ ‎באמצעותם. ‏
‏139.‏ יובהר כי ככל ולאחר מימוש השובר יבטל הלקוח את החופשה אותה הזמין, ‏תעמוד לסקי דיל הזכות לחייב את הלקוח בשווי השובר כפי שמומש על ידי הנוסע ‏ו/או מי מטעמו עד לאותו המועד.‏

דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי
‏140.‏ ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע ‏לסקי-דיל, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ‏שמסירתם אושרה. ‏
‏141.‏ ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט: ‏
‏141.1.‏ הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, ‏אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, ‏יחולו דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100₪ לפי הנמוך ‏מבניהם‎.‎‏ ‏
‏141.2.‏ באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרק הזמן הנזכר לעיל, יחולו ביחס ‏לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת ‏הביטול/השינוי אצל סקי-דיל, כדלקמן‏‎:‎
‏*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - ‏‏179 יורו לנוסע. ‏
‏*מ-54 ימים ועד 38 ימים לפני מועד היציאה -179 יורו או 25% מעלות ‏החבילה לנוסע לפי הגבוה מהשניים.‏
‏*מ-37 ימים ועד 16 ימים לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה ‏לנוסע.‏
‏*מ-15 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה - 70% מעלות החבילה ‏לנוסע. ‏
‏ *מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות ‏החבילה לנוסע.‏‎ ‎

‏142.‏ יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור, תתווסף עמלת הסליקה ו/או ‏עמלת הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום ‏זה.‏
‏143.‏ דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת סקי-דיל ו/או ‏באתר סקי-דיל הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים). חבילות ‏המותאמות כחלק מחופשת ‏TAILOR MADE‏ ייחודית שהורכבה בהתאמה ‏אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינם חלק ממלאי המוצרים אותם ‏משווקת סקי-דיל (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר ‏שווקה ונמכרה על ידי סקי-דיל), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי הספקים ‏‏(לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, ‏וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול ‏יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ‏ו/או השינוי.‏
‏144.‏ במקרה של קבוצת נוסעים, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד.‏
‏145.‏ במקרה שהנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון או לטיסות במועד תחילת החופשה ‏או שיעזוב לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסע יודיע על כך מידית לסקי-‏דיל ובכל מקרה כאמור לא תהא סקי-דיל חייבת להחזיר ללקוח את התשלום ו/או ‏חלק ממנו. ‏
‏146.‏ ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או ביום שאינו יום עבודה בארץ, ייחשב ‏‏(לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.‏

קבל הצעה לחופשת סקי

השאר פרטים ומומחי ה SkiDeal שלנו יצרו עימך קשר לקבלת הצעה משתלמת

לקבלת הצעה משתלמת לחופשת סקי

לחץ כאן
צרו קשר