דברו איתנו

קבלו הצעה

צור קשר
03-7110400
About אודות Contact צרו קשר Register הרשמה
הרשמה
צוות מומחי הסקי שלנו ישמחו לספר לך על מגוון חופשות ה-SkiDeal שלנו ולעזור לך למצוא את החופשה המושלמת בשבילך!
GIFT CARD
Phone Email us
פסגות הרים מושלגים פסגות הרים מושלגים

מדיניות פרטיות

סקי דיל בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט אותו מנהלת ומפעילה החברה בכתובת
www.skideal.co.il (להלן: "האתר").

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש באתר (להלן: "המשתמש") להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר,
המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה
במידע, כיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת
מחובה חוקית. המידע יכול וישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך
מימוש המטרות האמורות כאמור, החברה תעביר מידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט
במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1 .יצירת קשר בעניין מידע

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ושימושו ניתן להפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] :שכתובתו

2 .המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

1.2 .באמצעות שימוש באתר ועמודי נחיתה שונים;
2.2 .באמצעות מידע שהמשתמש מוסר לחברה או שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה.

3 .המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
המידע אשר החברה אוספת אודות המשתמש יכול שיכלול:

1.3 .זיהוי, פרטי התקשרות ומידע נוסף: שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), מידע בקשר עם
מוצרים שהמשתמש התעניין או רכש אותם וכל מידע נוסף שהמשתמש בוחר למסור.
2.3 .מידע לא אישי: כמפורט בסעיף 10 למדיניות הגנת הפרטיות.

4 .מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?
החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

אנו זקוקים למידע אודותיך לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:


1.4 .כדי להתקשר עם המשתמש כחלק ממהלך העסקים וכמפורט במדיניות פרטיות זו;
2.4 .כדי להעניק שירותים ולשפר את איכות השירותים;
3.4 .כדי לשלוח לך מידע בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות, שינויים
באתר ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;
4.4 .לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
5.4 .כדי שנוכל להתאים ולהציע מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו למשתמש;
6.4 .לשם עריכת דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981 ,ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין
אם הדיוור מבוצע על ידנו, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים;
7.4 .על מנת שנוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים למשתמש;
8.4 .לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייתך אלינו במסר אלקטרוני ובאמצעות האתר;
9.4 .לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייה למוקדי השירות או המשתמש יבקש לקבל מידע;
10.4 .לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות המשתמש הנמצא בחזקתנו והמתייחס אליך (בין
שמדובר במידע שנמסר לנו על ידי המשתמש, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);
11.4 .לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של החברה ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים,
כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות
ומערכות ניהול מידע;
12.4 .לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
13.4 .על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווים, דרישות
של רשויות וכיוצ"ב;
14.4 .לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילות החברה על זכויותיה, אכיפה של תנאי
השימוש, ביטחון ורכוש החברה ו/או של חברות הקשורות בחברה, של המשתמש ושל צדדים שלישיים; וכן
לאפשר לחברה לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.

5 .העברה של המידע

1.5 .החברה רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.
2.5 .העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע
ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
3.5 .החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים
הבאים:
1.3.5 .צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות
האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים
ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר
מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה ועם מתן שירותים ללקוחות לרבות בתי מלון,
בתי ספר לסקי, חנויות לציוד סקי, חברות השכרת רכב, חברות שמעניקות שירותי תחבורה
ונותני שירותים נוספים אשר זקוקים למידע לשם מתן שירותים ללקוחות.
2.3.5 .אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות
המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.
3.3.5 .בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי
מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
4.3.5 .במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל
חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות
באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג
החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים
של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
5.3.5 .בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או
לצד שלישי כלשהו.
4.5 .לידיעתך, החברה רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. יכול
שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות
הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. באמצעות שימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה,
המשתמש מסכים לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע כאמור לעיל.

6 .אבטחת מידע והגבלת אחריות
 

1.6 .החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים.
כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול
להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט,
המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם
יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי
ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 1 לעיל.
2.6 .החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג
שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש
ו/או צד שלישי, בכל הקשור לשימוש באתר, להעברת המידע לחברה, לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד
ולהעברת המידע.


7 .קישורים והיפר קישורים


1.7 .האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת
עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת
הפרטיות שלהם.
2.7 .החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג
שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש
ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע
מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית
להן.


8 .תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו
אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.


9 .מידע על אנשים אחרים
אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על
המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב)
המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי
בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

10 .מידע "לא אישי" – שימוש בעוגיות (cookies):


1.10 .מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, ואותו החברה אוספת
בעזרת אמצעים עוגיות (cookies)
2.10 .עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו עושה שימוש המשתמש. עוגיות
(cookies) מאפשרות לחברה לזהות את המחשב של המשתמש ולאסוף מידע בקשר עם גלישה באתר לרבות
הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת
הכניסה באתר ועוד.
3.10 .החברה זקוקה למידע ה – "לא אישי" לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

1.3.10 .לשם תפעול שוטף של האתר;
2.3.10 .לשם אימות פרטים;
3.3.10 .לשם ביצוע פעולות בנושא אבטחת מידע;
4.3.10 .כדי להתאים ולהציע למשתמש מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו למשתמש;
5.3.10 .על מנת שנוכל להציג למשתמש בעת ביקור באתר מידע ותכנים לרבות תכנים שיווקיים אשר
עשויים להתאים למשתמש;
6.3.10 .על מנת לעשות שימוש בשיווק דיגיטאלי של צדדים שלישיים לרבות גוגל, פייסבוק ועוד;
7.3.10 .על מנת לבחון את דפוסי השימוש של המשתמש באתר.

4.10 .כאשר משתמש מבקר באתר וקיבל את קבצי ה - עוגיות (cookies), מספר הזיהוי של המשתמש מוקצה
אוטומטית למחשב של המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר ניתן לזהות את כניסתו ולקבל מידע לא
אישי המפורט לעיל.
5.10 .משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן
במחשבו. לשם כך על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול עוגיות עלול לגרום לכך שחלק
מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.
6.10 .החברה רשאית להעביר מידע לא אישי בקשר עם משתמשים באתר לצדדים שלישיים לרבות מידע מצרפי,
מידע סטטיסטי ועוד.
7.10 .החברה עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים כגון Google
Analytics ,Ads Facebook ועודאשר מאפשרים לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם השימוש שמבצעים
המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת ה - IP ממנה התבצעה הגישה לאתר, זמן שהייה באתר, סוג
המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר,
האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, מיקום העכבר של המשתמש על גבי המסכים באתר ועוד.
השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כאמור כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן
על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

11 .זכות עיון ותיקון


1.11 .המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון,
שלם או מדויק והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שתחפוץ לעשות כן, אנא צור עמנו קשר
באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 1 למדיניות פרטיות זו.


12 .שונות


1.12 .התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש
באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
2.12 .סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות הגנת
פרטיות זו, וכן כל הקשור אליהם, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
3.12 .החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת
להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות. אנא בחן את תאריך העדכון האחרון של מדיניות
הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.
4.12 .המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל
להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

מעודכן לחודש אוגוסט 2019 

קבל הצעה לחופשת סקי

השאר פרטים ומומחי ה SkiDeal שלנו יצרו עימך קשר לקבלת הצעה משתלמת

לקבלת הצעה משתלמת לחופשת סקי

לחץ כאן
צרו קשר